ARiMR/DAiS/98/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości Stanowisko pracy ds. analiz instrumentów wsparcia

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DAiS/98/19

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Opracowywanie projektów strategii działalności ARiMR.
- Opracowywanie założeń do realizacji badań wśród beneficjentów programów wsparcia obsługiwanych przez ARiMR oraz realizacja tych badań.
- Projektowanie i realizacja badań ewaluacyjnych dla programów pomocowych z UE, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innymi podmiotami wykonującymi badania ewaluacyjne.
Realizacja zadań  wynikających z uczestnictwa ARiMR w pracach Grupy Zarządzającej Ewaluacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- Przygotowywanie analiz, opracowań przekrojowych i materiałów informacyjnych w zakresie działalności ARiMR i instrumentów przez nią realizowanych.
- Udział w pracach przygotowawczych ARiMR do wdrożenia instrumentów pomocowych  wspólnej polityki rolnej po 2020 roku.

 Wymagania konieczne:
- Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane: ekonomia, rolnictwo, socjologia, stosunki międzynarodowe oraz pokrewne.
- Znajomość zagadnień dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej.
- Wiedza w zakresie instrumentów pomocy realizowanych przez ARiMR.
- Znajomość zasad ewaluacji oraz narzędzi badawczych (Statistica, SPSS lub  inne), programów MS Office, w tym MS Excel, MS Word) na poziomie zaawansowanym, obsługa baz danych.
- Umiejętności analityczne oraz doświadczenie w prowadzonych badaniach ewaluacyjnych, przygotowywaniu analiz sprawozdań, raportów i dokumentów planistycznych.
- Znajomość przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
- Umiejętność pracy w zespole oraz sprawna organizacja czasu pracy.
- Udokumentowany dwu letni staż pracy w pracy o podobnym profilu.

Wymagania pożądane:
- Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2, znajomość drugiego języka obcego UE będzie dodatkowym atutem.
- Umiejętność pracy w zespole oraz sprawna organizacja czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 16 sierpnia 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DAiS/98/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DAiS/98/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DAiS/98/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 26.07.2019