ARiMR/DAiS/52/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości Analityk ds. sprawozdawczości instrumentów rolnych i rybackich -1

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DAiS/52/19

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Przygotowywanie cyklicznych informacji i raportów z realizacji działań/poddziałań społeczno-środowiskowych oraz pomocy technicznej PROW 2014-2020.
- Przygotowywanie sprawozdań tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, rocznych oraz ad hoc
z instrumentów rybackich objętych Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.
- Przygotowywanie raportów dziennych, tygodniowych, miesięcznych oraz ad hoc z obsługi wniosków w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
- Pozyskiwanie z systemów  informatycznych i jednostek organizacyjnych ARiMR danych źródłowych oraz  ich analiza w celu przygotowania informacji statystycznej dla celów sprawozdawczych.
- Udział w opracowaniu procedur oraz w przygotowywaniu założeń merytorycznych do systemów informatycznych dotyczących sprawozdawczości w ramach realizowanych zadań.

 Wymagania konieczne:
- Wykształcenie wyższe.
- Wiedza w zakresie instrumentów pomocy realizowanych przez ARiMR.
- Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w szczególności: MS Excel, MS Access).
- Umiejętności analityczne oraz doświadczenie w przygotowywaniu sprawozdań i raportów.
- Znajomość przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
- Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
- Co najmniej 1 rok stażu pracy  na podobnym stanowisku.

Wymagania pożądane:
- preferowane kierunki wykształcenia: informatyczne, ekonomiczne, rolnicze i pokrewne.
- Umiejętność pracy w zespole oraz sprawna organizacja czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.     CV i list motywacyjny,
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 05 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DAiS/52/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DAiS/52/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DAiS/52/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 21.05.2019