ARiMR/DAG/56/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor w Departamencie Administracyjno-Gospodarczym Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DAG/56/19
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba / umowa na czas określony w celu nieobecności pracownika

Oferujemy:
- Przejrzyste zasady wynagradzania;
- Możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
- Pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki
- Prowadzenie rejestracji i wstępnej dekretacji przesyłek dostarczonych do Centrali Agencji;
- Kompleksowe prowadzenie ewidencji przyjętej i wydanej korespondencji;
- Udzielanie informacji w recepcji kancelarii, przyjmowanie pism od interesantów.

 Wymagania konieczne:
- Wykształcenie średnie;
- Udokumentowany co najmniej roczny staż pracy;
- Biegła znajomość pakietu MS Office;
- Znajomość zadań realizowanych przez ARiMR.

Wymagania pożądane:
- Dyspozycyjność;
- Dokładność, skrupulatność;
- Realizacja zadań pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV i list motywacyjny.
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3.    Kserokopie/skany dokumentów, potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
 
*Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 14 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
1.    Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
       z dopiskiem:  ARiMR/DAG/56/19 lub
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2.    Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
                z dopiskiem:  ARiMR/DAG/56/19 lub

3.    E-mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
       z dopiskiem:  ARiMR/DAG/56/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 21.05.2019