ARiMR/BPr/83/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Specjalisty w Biurze Prasowym Samodzielne stanowisko pracy ds. monitoringu mediów

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/BPr/83/19
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Przygotowywanie codziennego przeglądu informacji i opinii o ARiMR, które ukazały się w mediach;
- Monitorowanie oraz analizowanie materiałów informacyjnych i publicystycznych dotyczących ARiMR;
- Współpraca z instytucjami okołorolniczymi w zakresie pozyskiwania i wymiany materiałów zebranych
w ramach monitoringu mediów;
- Przygotowywanie konferencji prasowych i udział w nich;
- Obsługa fotograficzna konferencji i innych spotkań kierownictwa ARiMR;
- Przygotowywanie informacji prasowych dotyczących ARiMR;
- Współpraca przy przygotowywaniu i wydawaniu publikacji o działaniach ARiMR;
- Współpraca przy organizowaniu wystąpień medialnych przedstawicieli ARiMR;
- Aktualizacja informacji zamieszczanych na portalu internetowym ARiMR oraz na profilach społecznościowych ARiMR;
- Wykonywanie zadań kancelaryjno-biurowych.

 Wymagania konieczne:
- Wykształcenie wyższe: dziennikarskie lub inne humanistyczne.
- Udokumentowany co najmniej roczny staż pracy.
- Znajomość zasad redakcji technicznej tekstów.
- Znajomość zasad korekty tekstów.
- Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
- Znajomość zadań realizowanych przez ARiMR.


Wymagania pożądane:
- Komunikatywność, rzetelność;
- tzw. lekkie pióro.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 15 lipca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/BPr/83/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/BPr/83/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/BPr/83/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy otrzymana po terminie, zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 28.06.2019