ARiMR/BPP/63/20

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Starszy Architekt/Architekt w Biurze Projektów i Procesów Stanowisko pracy ds. architektury korporacyjnej

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/BPP/63/20
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba /1  etat – umowa o pracę  

Oferujemy:
-stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
-stałe zatrudnienie,
-jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
-nowoczesne technologie,
-szkolenia merytoryczne i językowe,
-bogaty pakiet socjalny,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
1.    Realizacja zadań i wykonywanie prac związanych z budową, wdrażaniem oraz utrzymaniem architektury korporacyjnej w ARiMR.
2.    Udział w opracowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu komponentami oraz standardami architektury korporacyjnej, w szczególności tworzenie, utrzymanie pryncypiów, wytycznych i modeli architektonicznych.
3.    Utrzymanie i nadzór nad zapewnieniem spójności modelu architektury korporacyjnej na poziomie: biznesowym, aplikacyjnym, technologicznym oraz danych.
4.    Analiza i monitorowanie procesów biznesowych Agencji pod kątem spójności z architekturą rozwiązań w ramach utrzymania ładu korporacyjnego.
5.    Rekomendacja rozwiązań informatycznych dla wsparcia procesów biznesowych zgodnie ze strategią rozwoju Agencji i strategią rozwoju systemu informatycznego.
6.    Identyfikacja potrzeb integracji systemów informatycznych oraz proponowanie właściwych rozwiązań technologicznych i architektonicznych w obszarze integracji danych, współdziałania i współdzielenia usług informatycznych.
7.    Współpraca przy opracowywaniu rekomendacji działań w zakresie architektury korporacyjnej przy tworzeniu i aktualizacji strategii rozwoju informatyki w Agencji oraz realizacja zadań z niej wynikających.
8.    Opiniowanie realizacji projektów i programów pod kątem ich zgodności
z opracowanymi modelami i pryncypiami architektury korporacyjnej.
9.    Wstępna analiza i zarządzanie zgłaszanymi wymaganiami biznesowymi.
10.    Współpraca w ramach dokonywania okresowej oceny poziomu dojrzałości architektonicznej organizacji.
11.    Raportowanie w zakresie zagadnień związanych z architekturą korporacyjną,.
12.    Definiowania procesów i procedur zarządzania architekturą korporacyjną w organizacji oraz zapewnianie ich stosowania.
13.    Realizacja prac w ramach wdrożenia, utrzymywania i stosowania narzędzi informatycznych wspierających funkcjonowanie architektury korporacyjnej, w tym repozytorium architektury korporacyjnej.
14.    Współpraca w przygotowywaniu istotnych postanowień do umów dotyczących systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w zakresie rozwoju architektury korporacyjnej.
15.    Zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych
w obszarze architektury korporacyjnej zakresie niezbędnym dla pracowników ARiMR.
16.    Promowanie architektury korporacyjnej wewnątrz organizacji.

  Wymagania konieczne
-wykształcenie: Informatyka lub inny kierunek techniczny,
-co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze projektowania i implementacji systemów informatycznych, w szczególności w roli architekta IT lub projektanta-programisty,
-znajomość zagadnień inżynierii oprogramowania,
-znajomość i umiejętność projektowania architektury systemów wielowarstwowych, w tym specyfiki komponentów środowisk bazodanowych, systemów operacyjnych, serwerów aplikacyjnych, systemów   wspierających przypływy procesów i dokumentów (danych),
-znajomość wzorców projektowych odnoszących się do projektowania i implementacji systemów informatycznych,
-praktyczna umiejętność stosowania ram architektonicznych TOGAF,
-praktyczna znajomość narzędzi do modelowania (np. ARiS, Enterprise Architect, ArchiMate) oraz umiejętność modelowania w notacjach: UML, BPMN,
-znajomość dobrych praktyk z obszaru zarządzania IT (np. ITIL, COBIT),
-samodzielność w rozwiązywaniu problemów, kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań,
-zdolności analityczne oraz wysokie umiejętności komunikacyjne.

 Wymagania pożądane:
-co najmniej 2-letnie doświadczenie w roli architekta korporacyjnego,
-doświadczenie projektowe w zakresie transformacji organizacji związanych z transformacją złożonej architektury IT lub wdrożeniem Architektury Korporacyjnej w organizacji,
-ważny certyfikat uznanej metodyki zarządzania projektami,
-ważny certyfikat TOGAF 9 na poziomie Certified/Foundation,
-zdolność do pro-biznesowego spojrzenia na funkcjonowanie organizacji i IT.
-znajomość platform i rozwiązań integracyjnych (SOA, mikroserwisy) oraz platform aplikacyjnych klasy BPM, BI, ECM,
-znajomość zagadnień architektury bezpieczeństwa aplikacji (autentykacja, autoryzacja, PKI)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 10 czerwca 2020 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/BPP/63/20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/BPP/63/20

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/BPP/63/20

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 25.05.2020