ARiMR/BPP/141/18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Starszy inżynier oprogramowania w Biurze Projektów i Procesów Samodzielne stanowisko pracy ds. architektury korporacyjnej

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/BPP/141/18
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- nadzór, koordynacja oraz wykonywanie prac związanych z budową, wdrażaniem oraz utrzymaniem architektury korporacyjnej w ARiMR,
- opracowanie, wdrażanie i zarządzanie komponentami oraz standardami architektury korporacyjnej,  w szczególności tworzenie, utrzymanie pryncypiów, wytycznych i modeli architektonicznych,
- utrzymanie i nadzór nad zapewnieniem spójności modelu architektury korporacyjnej na poziomie: biznesowym, aplikacyjnym, technologicznym oraz danych,
-analiza i monitorowanie procesów biznesowych Agencji pod kątem spójności z architekturą rozwiązań w ramach utrzymania ładu korporacyjnego,
-rekomendacja rozwiązań informatycznych dla wsparcia procesów biznesowych zgodnie ze strategią rozwoju Agencji i strategią rozwoju systemu informatycznego,
-identyfikacja potrzeb integracji systemów informatycznych oraz proponowanie właściwych rozwiązań technologicznych i architektonicznych w obszarze integracji danych, współdziałania i współdzielenia usług informatycznych,
-opracowywanie rekomendacji działań w zakresie architektury korporacyjnej przy tworzeniu
i aktualizacji strategii rozwoju informatyki w Agencji oraz realizacja zadań z niej wynikających,
-nadzorowanie i opiniowanie realizacji projektów i programów pod kątem ich zgodności z opracowanymi modelami i pryncypiami architektury korporacyjnej,
-wstępna analiza i zarządzanie zgłaszanymi wymaganiami biznesowymi,
-okresowa ocena poziomu dojrzałości architektonicznej organizacji,
-raportowanie w zakresie zagadnień związanych z architekturą korporacyjną,
-definiowania procesów i procedur zarządzania architekturą korporacyjną w organizacji oraz zapewnianie ich stosowania,
-nadzorowanie wdrożenia, utrzymywania i stosowania narzędzi informatycznych wspierających funkcjonowanie architektury korporacyjnej, w tym repozytorium architektury korporacyjnej,
-przygotowywanie istotnych postanowień do umów dotyczących systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w zakresie rozwoju architektury korporacyjnej,
-zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych w obszarze architektury korporacyjnej zakresie niezbędnym dla pracowników ARiMR,
-promowanie architektury korporacyjnej wewnątrz organizacji.


 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe: Informatyka, matematyka, ekonometria lub inny kierunek ze specjalizacją zawiązaną z architekturą systemów informatycznych;

- udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy;
- udokumentowane co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy  w obszarze projektowania i implementacji systemów informatycznych, w szczególności w roli architekta IT lub projektanta-programisty,
- znajomość zagadnień inżynierii oprogramowania,
- umiejętności projektowania architektury aplikacji wielowarstwowych i modułów funkcjonalnych,
- znajomość architektury systemów wielowarstwowych, bazodanowych, operacyjnych, serwerów aplikacyjnych, systemów   wspierających przypływy procesów i dokumentów (danych),
- znajomość zagadnień architektury bezpieczeństwa aplikacji (autentykacja, autoryzacja, PKI),
- znajomość wzorców projektowych odnoszących się do projektowania i implementacji systemów informatycznych,
- znajomość platform i rozwiązań integracyjnych (SOA, mikroserwisy) oraz platform aplikacyjnych klasy BPM, BI, ECM
- praktyczna znajomość ram architektonicznych TOGAF,
- praktyczna znajomość narzędzi do modelowania (np. ARiS, Enterprise Architect, ArchiMate) oraz umiejętność modelowania w notacjach: UML, BPMN,
- znajomość dobrych praktyk z obszaru zarządzania IT (np. ITIL, COBIT),
- samodzielność w rozwiązywaniu problemów, kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań,
- doświadczenie w tworzeniu i utrzymywaniu relacji na poziomie najwyższego kierownictwa organizacji oraz kluczowych dyrektorów z obszarów biznesu i IT,
- wysoka kultura osobista.

Wymagania pożądane:
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w roli kierownika projektu/programu mającego na celu budowę lub rozwój systemów informatycznych,
- ważny certyfikat uznanej metodyki zarządzania projektami,
- doświadczenie projektowe w zakresie transformacji organizacji związanych z transformacją złożonej architektury IT lub wdrożeniem Architektury Korporacyjnej w organizacji,
- zdolności analityczne oraz wysokie umiejętności komunikacyjne,
- zdolność do pro-biznesowego spojrzenia na funkcjonowanie organizacji i IT.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV i list motywacyjny,
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 16 października 2018 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/BPP/141/18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/BPP/141/18

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/BPP/141/18

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 01.10.2018