Analityk IT ARiMR/DI/65/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: analityk   Młodszy Inżynier Oprogramowania/Starszy Inżynier Oprogramowania w Departamencie Informatyki Stanowisko pracy ds. analizy biznesowej i analizy danych

Miejsce pracy: Lublin
nr ref.: ARiMR/DI/65/19
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2  etaty – umowa o pracę  

Oferujemy:
-stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
-stałe zatrudnienie,
-jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
-nowoczesne technologie,
-szkolenia merytoryczne i językowe,
-bogaty pakiet socjalny,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
Ścisła współpraca z departamentami merytorycznymi i zespołem developerskim w zakresie zbierania, identyfikowania i realizacji wymagań.
Kompleksowa identyfikacja potrzeb biznesowych na poziomie użytkownika.
Wsparcie w procesie testowania oprogramowania.
Definiowanie, zarządzanie i analizowanie wymagań do systemów aplikacyjnych w celu realizacji lub usprawnienia jakiegokolwiek z aspektów procesów i systemu.
Kreowanie wykonalnych specyfikacji i kryteriów akceptacji dla systemów aplikacyjnych.
Modelowanie procesów, danych, oraz przepływów i relacji za pomocą ogólnie uznanych technik i narzędzi do modelowania.
Analiza, interpretacja i klasyfikacja danych w celu zdefiniowania struktur danych odzwierciedlających jednostki oraz relacje pomiędzy nimi w celu poprawnego projektowania struktur danych w systemach aplikacyjnych.
Weryfikacja wycen oprogramowania oraz szacowanie jego złożoności.

 Wymagania konieczne:
Wykształcenie wyższe
Doświadczenie (co najmniej 4 letnie) w roli analityka biznesowego lub systemowego
Znajomość UML i BPMN
Praktyczna znajomość narzędzi np.: Enterprise Architect / BizAgi, Axure RP
Praktyczna znajomość JIRA
Umiejętność modelowania procesów biznesowych oraz wymagań (przypadki użycia, modele danych, diagramy stanów, diagram aktywności itp.)
Umiejętność analitycznego myślenia
Doświadczenie w pracy z klientem (zbieranie wymagań na SI, warsztaty analityczne)
Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

Uwaga: na stanowisku Starszego inżyniera wymagany jest: udokumentowany 3 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę przy wykształceniu wyższym lub przy wykształceniu średnim: udokumentowany 4 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę.

Wymagania pożądane:
Preferowane kierunki wykształcenia; Informatyczne lub pokrewne
Znajomość metodologii tworzenia systemów informatycznych i inżynierii oprogramowania
Znajomość relacyjnych baz danych
Znajomość narzędzi do projektowania UX , GUI (np. Balsamiq Mockups )
Zaawansowana znajomość języka angielskiego (np. TELC B2 i wyższe)
Doświadczenie w projektach tworzenia/ rozwoju aplikacji (w tym: mobilnych)
Doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanban
Dbałość o szczegóły
Chęć ciągłego uczenia się i poznawania nowych technologii

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 18 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DI/65/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DI/65/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DI/65/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 03.06.2019