OR15/BWI/62/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:   Inspektor Biuro Wsparcia Inwestycyjnego/Wydział Wdrożeń 1 na Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków o przyznanie pomocy miejsce pracy: Poznań

 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy -umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy


Oferujemy:
-  przejrzyste zasady wynagradzania,
-  możliwości rozwoju zawodowego,
-  pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
 
Główne obowiązki:
- weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z procedurami oraz przepisami obowiązującego prawa, w tym wprowadzanie danych do aplikacji i zatwierdzanie odpowiednich etapów weryfikacji wniosku.
- przygotowanie projektów umów i aneksów do umów zawieranych z wnioskodawcami do ich parafowania.
- prowadzenie monitoringu, sprawozdawczości na potrzeby Centrali Agencji w tym monitorowanie terminów realizacji procedur i działań kontrolnych.
- rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach, przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do komórki właściwej w zakresie. kontroli wewnętrznej, a w razie potrzeby przygotowywanie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa lub wykroczenia do organów ścigania.
- udzielanie informacji  w zakresie działalności BWI, w tym przeprowadzanie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców.

Wymagania konieczne:
 -  wykształcenie średnie,
 -  znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,
 -  znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 -  znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( z późn. zm.)

Wymagania pożądane:
-  komunikatywność, wysoka kultura osobista,
-  dokładność, odpowiedzialność, sumienność,
-  dyspozycyjność,
-  umiejętność pracy w zespole
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):
1.Kwestionariusz dla kandydata załączony do ogłoszenia.
2.List motywacyjny.
3.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 02 października 2019 r.   (liczy się data wpływu do ARiMR) 
 
Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wielkopolski Oddział Regionalny
ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań

z dopiskiem: OR15/BWI/62/19


osobiście:
w Kancelarii Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań
Kancelaria czynna w godzinach  7:30 do 15:30

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR15/BWI/62/19

w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR15@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  OR15/BWI/62/19


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie     3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 61 8455716

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 18.09.2019
Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2019 15:01