OR15/BDSPB/69/18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:   Inspektor/Specjalista Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich / Wydział ds. Grup i Organizacji Producentów na Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków i nadzoru merytorycznego miejsce pracy: Poznań

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy -umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy


Oferujemy:
-  przejrzyste zasady wynagradzania,
-  możliwości rozwoju zawodowego,
-  pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
 
Główne obowiązki:
- obsługa wniosków: o uznanie grup i organizacji producentów, SJŻ, w zakresie wsparcia nadzwyczajnego, pomocy finansowej w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw, pomocy finansowej dla grup producentów rolnych.
- obsługa postępowań administracyjnych.
- sporządzanie raportów, prowadzenie monitoringu i analiz.
- terminowe i prawidłowe wykonywanie zadań zleconych.
- udzielanie informacji pracownikom biur powiatowych, wnioskodawcom i beneficjentom, pracownikom Starostw, Urzędów Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Izb Rolniczych, ODR, Policji, Prokuratury, prywatnych podmiotów doradczych, KOWR oraz  innych instytucji.
- przygotowywanie projektów dokumentów w sprawach prowadzonych jako organ I instancji.
- sporządzanie LZP, prognoz finansowych i innych dokumentów księgowych.

Wymagania konieczne:
 -  wykształcenie wyższe,
 -  znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,
 -  znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 -  znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( z późn. zm.)

Wymagania pożądane:
-  komunikatywność, wysoka kultura osobista,
-  dokładność, odpowiedzialność, sumienność,
-  dyspozycyjność,
-  umiejętność pracy w zespole
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):
1.CV i list motywacyjny,
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 27 grudnia 2018 r.   (liczy się data wpływu do ARiMR)  
 
Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wielkopolski Oddział Regionalny
ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań

z dopiskiem: OR15/BDSPB/69/18


osobiście:
w Kancelarii Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań
Kancelaria czynna w godzinach  7:30 do 15:30

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR15/BDSPB/69/18

w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR15@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  OR15/BDSPB/69/18


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie  3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 61 8455716

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 13.12.2018
Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2018 15:11