OR12/BWI/20/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor w Śląskim Oddziale Regionalnym /Biuro Wsparcia Inwestycyjnego / Wydział ds. Wdrożeń Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków o przyznanie pomocy miejsce pracy: Częstochowa ul. Sobieskiego 7

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba / 1 etat – umowa o pracę  

Oferujemy:
•przejrzyste zasady wynagradzania,
•możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
•pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z procedurami oraz przepisami obowiązującego  prawa,   w tym wprowadzanie danych do aplikacji i zatwierdzanie odpowiednich etapów weryfikacji wniosku,
- przygotowanie projektów umów i aneksów do umów zawieranych z wnioskodawcami do ich parafowania,
- prowadzenie monitoringu, sprawozdawczości na potrzeby Centrali Agencji w tym monitorowanie terminów  realizacji procedur i działań kontrolnych,
- rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach, przekazywanie informacji o stwierdzonych  nieprawidłowościach do komórki właściwej w zakresie kontroli wewnętrznej, a w razie potrzeby przygotowywanie zawiadomienia   o podejrzeniu przestępstwa lub wykroczenia do organów ścigania,
- udzielanie informacji  w zakresie działalności BWI, w tym przeprowadzanie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców.


Wymagania konieczne:


- wykształcenie: wyższe,
- znajomość  Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( z późn. zm.),
- znajomość zagadnień związanych z działalnością ARiMR,
- znajomość problematyki funduszy strukturalnych z zakresu rolnictwa,
- znajomość zagadnień Wspólnej Polityki Rolnej,
- wiedza z zakresu PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020,
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Wymagania pożądane:

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),

- umiejętność redagowania pism urzędowych
                                                                                                         
 - dokładność, odpowiedzialność, pracowitość, zaangażowanie i inicjatywa,

- wysoka kultura osobista,

- umiejętność pracy w zespole,

- komunikatywność, - otwartość na uczenie się,

-umiejętność pracy w sytuacjach stresowych

- doskonała organizacja i samodyscyplina,  analityczne myślenie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:


1.Kwestionariusz dla kandydata załączony do ogłoszenia,
2.List motywacyjny,
3.Załączone do ogłoszenia oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
4.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 Dokumenty należy składać w terminie do :  02.10.2019 roku       ( liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie  pod adres:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Śląski Oddział Regionalny
ul. Sobieskiego 7,  42-200 Częstochowa
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru nr ref  OR12/BWI/20/19           


osobiście:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Śląski  Oddział Regionalny
ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa
( kancelaria czynna w godz.: 730  - 15 30 )

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  Dokumenty dotyczące naboru nr ref. OR12/BWI/20/19

W wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR12@arimr.gov.pl
z dopiskiem: nr ref OR12/BWI/20/19

Oferty niekompletne, nie podpisane lub  otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (34-3782803, 3782827);
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 18.09.2019
Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2019 14:58