OR12/BWI/11/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku Inspektor Śląski Oddział Regionalny / Biuro Wsparcia Inwestycyjnego/Wydział ds. Wdrożeń/ Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków o przyznanie pomocy Miejsce pracy: siedziba Śląskiego Oddziału Regionalnego w Częstochowie ul. Sobieskiego 7

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu:   1 osoba /  1 etat – umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy
Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z procedurami oraz przepisami obowiązującego  prawa,   w tym wprowadzanie danych do aplikacji i zatwierdzanie odpowiednich etapów weryfikacji wniosku,
- przygotowanie projektów umów i aneksów do umów zawieranych z wnioskodawcami do ich parafowania,
- prowadzenie monitoringu, sprawozdawczości na potrzeby Centrali Agencji w tym monitorowanie terminów  realizacji procedur i działań kontrolnych,
- rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach, przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do komórki właściwej w zakresie kontroli wewnętrznej, a w razie potrzeby przygotowywanie zawiadomienia   o podejrzeniu przestępstwa lub wykroczenia do organów ścigania,
- udzielanie informacji  w zakresie działalności BWI, w tym przeprowadzanie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe,                                                                                                                                                
- znajomość  funduszy pomocowych dla rolników z PROW
- znajomość  zagadnień Wspólnej Polityki Rolnej,
- znajomość  zagadnień związanych z działalnością ARiMR,
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wymagania pożądane:
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
- umiejętność formułowania pism urzędowych,                                                                                                           
- dokładność, odpowiedzialność, pracowitość, zaangażowanie i inicjatywa,
- wysoka kultura osobista,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, - otwartość na uczenie się,
-  umiejętność pracy pod presją czasu oraz  w sytuacjach stresowych,                                                                  
 - doskonała organizacja i samodyscyplina,  analityczne myślenie,
- umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny,
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia )
3.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.
W/w oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 29.05.2019 r.   (liczy się data wpływu do ARiMR)  
listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Śląski Oddział Regionalny 42-200 Częstochowa  ul. Sobieskiego 7
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref ogłoszenia: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku Inspektor
Śląski Oddział Regionalny / Biuro Wsparcia Inwestycyjnego/Wydział ds. Wdrożeń/  Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków o przyznanie pomocy
Miejsce pracy: siedziba Śląskiego Oddziału Regionalnego w Częstochowie ul. Sobieskiego 7
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu:   1 osoba /  1 etat – umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy
Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z procedurami oraz przepisami obowiązującego  prawa,   w tym wprowadzanie danych do aplikacji i zatwierdzanie odpowiednich etapów weryfikacji wniosku,
- przygotowanie projektów umów i aneksów do umów zawieranych z wnioskodawcami do ich parafowania,
- prowadzenie monitoringu, sprawozdawczości na potrzeby Centrali Agencji w tym monitorowanie terminów  realizacji procedur i działań kontrolnych,
- rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach, przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do komórki właściwej w zakresie kontroli wewnętrznej, a w razie potrzeby przygotowywanie zawiadomienia   o podejrzeniu przestępstwa lub wykroczenia do organów ścigania,
- udzielanie informacji  w zakresie działalności BWI, w tym przeprowadzanie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe,                                                                                                                                                
- znajomość  funduszy pomocowych dla rolników z PROW
- znajomość  zagadnień Wspólnej Polityki Rolnej,
- znajomość  zagadnień związanych z działalnością ARiMR,
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wymagania pożądane:
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
- umiejętność formułowania pism urzędowych,                                                                                                           
- dokładność, odpowiedzialność, pracowitość, zaangażowanie i inicjatywa,
- wysoka kultura osobista,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, - otwartość na uczenie się,
-  umiejętność pracy pod presją czasu oraz  w sytuacjach stresowych,                                                                  
 - doskonała organizacja i samodyscyplina,  analityczne myślenie,
- umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny,
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia )
3.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.
W/w oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 29.05.2019 r.   (liczy się data wpływu do ARiMR)  
listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Śląski Oddział Regionalny 42-200 Częstochowa  ul. Sobieskiego 7
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref ogłoszenia: OR12/BWI/11/19
osobiście:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Śląski Oddział Regionalny
ul. Sobieskiego 7   42-200 Częstochowa
Kancelaria  (p. 143) czynna  w godzinach 7.30-15.30
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref. OR12/BWI/11/19
drogą elektroniczną
na adres  e-mail : RekrutacjaOR12@arimr.gov.pl   z zamieszczeniem w wiadomości numeru referencyjnego: OR12/BWI/11/19      
Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (34) 3782027, 3782803.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.


osobiście:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Śląski Oddział Regionalny
ul. Sobieskiego 7   42-200 Częstochowa
Kancelaria  (p. 143) czynna  w godzinach 7.30-15.30
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref. OR12/BWI/11/19
drogą elektroniczną
na adres  e-mail : RekrutacjaOR12@arimr.gov.pl   z zamieszczeniem w wiadomości numeru referencyjnego: OR12/BWI/11/19      
Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (34) 3782027, 3782803.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 15.05.2019
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2019 15:43