OR11/BP217/27/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:   Referent Samodzielne stanowisko pracy ds. rejestracji zwierząt BP miejsce pracy: Wejherowskie Biuro Powiatowe ARiMR

 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Oferujemy:
-  przejrzyste zasady wynagradzania,
-  możliwości rozwoju zawodowego,
-  pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
 
Główne obowiązki:
- obsługa beneficjentów Agencji w zakresie spraw związanych z rejestracją zwierząt oraz ewidencją producentów.
- wydawanie posiadaczom zwierząt paszportów dla bydła i ich duplikatów oraz innych druków systemowych.
- przestrzeganie procedur i samokształcenie z zakresu zmian w nich wprowadzanych.
- przygotowywanie raportów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu IRZ oraz współpraca w tym zakresie z OR.
- współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii.


Wymagania konieczne:
-  wykształcenie  min. średnie
-  znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,
-  znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( z późn. zm.)
-  bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office)

Wymagania pożądane:
-  komunikatywność, wysoka kultura osobista,
-  dokładność, odpowiedzialność, sumienność,
-  dyspozycyjność,
-  umiejętność pracy w zespole
- odporność na stres
- otwartość na uczenie się
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy. (kwestionariusz osobowy do pobrania na dole ogłoszenia)
2.List motywacyjny.
3.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (treść ogłoszenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do:   2 października  2019 r.   (liczy się data wpływu do ARiMR)  
 


Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Pomorski Oddział Regionalny
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr OR11/BP217/27/19

Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorskiego Oddziału Regionalnego
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, wejście bramą od ul. Wolności
(kancelaria czynna w godzinach 7:30-15:30)

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR11/BP217/27/19

lub
w wersji elektronicznej na adres:
 rekrutacjaor11@arimr.gov.pl  z dopiskiem: OR11/BP217/27/19


Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (058) 668 60 63

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 18.09.2019
Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2019 14:20