OR11/BKM/47/18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:   Referent Inspektor ds. kontroli terenowych miejsce pracy: Biuro Kontroli na Miejscu ARiMR

 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Oferujemy:
-  przejrzyste zasady wynagradzania,
-  możliwości rozwoju zawodowego,
-  pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
 
Główne obowiązki:
- powiadomienie beneficjenta o kontroli,
- przeprowadzenie kontroli w terenie,
- weryfikacja dokumentacji u beneficjenta,
- wypełnienie raportu z kontroli wraz z wymaganymi załącznikami,
- przekazanie dokumentacji do osób w Wydziale ds. Obsługi i Przygotowania Dokumentacji.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie min. średnie
- znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,
- prawo jazdy kat. B,
-  znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( z późn. zm.)

Wymagania pożądane:
-  komunikatywność, wysoka kultura osobista,
-  dokładność, odpowiedzialność, sumienność,
-  dyspozycyjność,
-  umiejętność pracy w zespole
-  dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):
1.CV i list motywacyjny,
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, prawa jazdy kat. B .
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do:  27 grudnia  2018 r.   (liczy się data wpływu do ARiMR)  
 
Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Pomorski Oddział Regionalny
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr OR11/BKM/47/18


Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorskiego Oddziału Regionalnego
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, wejście bramą od ul. Wolności
(kancelaria czynna w godzinach 7:30-15:30)

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR11/BKM/47/18


w wersji elektronicznej na adres:
 rekrutacjaor11@arimr.gov.pl  z dopiskiem: OR11/BKM/47/18Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie  3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (058) 668 60 10

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 13.12.2018
Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2018 15:08