OR08/BP166/28/2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny w Opolu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektora w Strzeleckim Biurze Powiatowym Opolskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków - 2 miejsce pracy: Strzelce Opolskie, ul. 1-go Maja 59

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba  w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę  na czas określony w celu zastępstwa pracownika w trakcie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
         
Główne obowiązki:
- obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich, działań PROW oraz pomocy krajowej,
- wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
- przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez wydział.,
- udzielanie informacji dotyczących instrumentów wsparcia obsługiwanych przez ARiMR.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie:  średnie maturalne rolnicze, administracyjne, ekonomiczne lub wyższe,
- udokumentowany 1-roczny staż pracy przy wykształceniu średnim maturalnym,
- znajomość zagadnień Wspólnej Polityki Rolnej – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr  
  1306/2013 z dn. 17.12.2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania  
   jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr
  814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 ( Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str.549, z późn.zm.),
- znajomość ustawy z dn.05.02.2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z
  2018 r. poz. 1312 ),
- znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie okresu
  obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw  (Dz. U. poz. 340, z późn.zm.)
- znajomość zagadnień Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- znajomość  Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 
Wymagania pożądane:
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office),
- dokładność, odpowiedzialność, pracowitość,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, kultura osobista,
- znajomość agrotechniki upraw,
- prawo jazdy kat. B
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):

1.    Kwestionariusz dla kandydata załączony do ogłoszenia.

2.    List motywacyjny.


3.    Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

4.    Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwo dojrzałości, świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, posiadanie prawa jazdy itp.)

Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.


Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

 Dokumenty należy składać w terminie do:  3 października 2019 r.  (liczy się data wpływu do ARiMR). 
Listownie
 pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
z dopiskiem: OR08/BP166/28/2019

osobiście:
w kancelarii Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR08/BP166/28/2019

pocztą elektroniczną:
RekrutacjaOR08@arimr.gov.pl
w temacie e-maila  OR08/BP166/28/2019


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 77 401-84-29, 77 401-84-47, 77 401-84-48

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 18.09.2019
Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2019 14:26