OR06/BKM/25/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Małopolski Oddział Regionalny poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:   Inspektor Stanowisko pracy ds. obsługi i przygotowania dokumentacji w Biurze Kontroli na Miejscu miejsce pracy: Kraków

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia czynności kontrolnych,
- przygotowanie i obsługa raportów z czynności kontrolnych po przeprowadzeniu kontroli,
- rozpatrywanie oraz obsługa dokumentacji związanej z odwołaniami od wyników kontroli.                                                                                                               

Wymagania konieczne:
-  wykształcenie wyższe: rolnictwo i pokrewne, geodezja i pokrewne, administracja, prawo, ekonomia,
 -  znajomość programów pomocowych realizowanych przez ARiMR,
 -  znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 -  znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (z późn. zm.),
 -  biegła znajomość obsługi komputera (MS Office).

Wymagania pożądane:
-  doświadczenie w pracy w ARiMR w charakterze pracownika etatowego lub stażysty, potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami,
- podstawowa umiejętność analiz przestrzennych GIS,
- doświadczenie w pracy z systemami informacji przestrzennej, umiejętność przeprowadzania analiz orofotomap, pomiarów GPS, pomiarów wektorowych,
- umiejętność pracy w programie QGIS,
-  znajomość zagadnień ekonomiczno-rolniczych,
-  umiejętność formułowania pism urzędowych,
-  komunikatywność, wysoka kultura osobista,
-  dokładność, odpowiedzialność, sumienność,
-  umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
-  umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):
1.Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.List motywacyjny.
3.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do:  29 listopada  2019 r.   (liczy się data wpływu do ARiMR)  
 
Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Małopolski Oddział Regionalny
Adres: 31-481 Kraków, ul. Promienistych 1
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR06/BKM/25/19

osobiście:
w Kancelarii Małopolskiego Oddziału Regionalnego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adres: 31-481 Kraków, ul. Promienistych 1
Kancelaria czynna w godzinach  7:30 do 15:30
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR06/BKM/25/19


w wersji elektronicznej na adres:
RekrutacjaOR06@arimr.gov.pl
z dopiskiem w tytule:  Dokumenty dotyczące naboru OR06/BKM/25/19


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 012/629-80-53; 012/629-80-16.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.Autor: MDP

Data wprowadzenia: 15.11.2019
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2019 14:48