OR05/BP094/42/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Referent /Inspektor   W Tomaszowskim Biurze Powiatowym Stanowisko pracy ds. rejestracji zwierząt miejsce pracy: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Spalska 103/105

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na czas określony ( w celu zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności)

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

- obsługa dokumentów i beneficjentów Agencji z zakresu rejestracji zwierząt i ewidencji producentów,
- wydawanie posiadaczom zwierząt paszportów dla bydła i ich duplikatów oraz innych druków systemowych,
- sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu IRZ oraz współpraca w tym zakresie z OR,  
- współpraca z Państwowym Inspektoratem Weterynarii.

Wymagania konieczne:

- Wykształcenie: min. średnie
- znajomość zadań realizowanych przez ARiMR,
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
- prawo jazdy kat. B

Wymagania pożądane:

- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- komunikatywność, kultura osobista,
- umiejętność pracy w zespole,
- otwartość na uczenie się
- min. 6 m-cy stażu pracy w ARiMR lub w instytucjach zajmujących się rolnictwem,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.Kwestionariusz dla kandydata załączony do ogłoszenia,
2.List motywacyjny,
3.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia),
4.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i prawo jazdy.

Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 29.11.2019r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

listownie
pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR05/BP094/42/19

e-mailowo:    RekrutacjaOR05@arimr.gov.pl   
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR05/BP094/42/19

osobiście:
adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR05/BP094/42/19


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy w ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 42 675-67-17

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 14.11.2019
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2019 15:28