OR05/BP092/41/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Referent/Inspektor   w Sieradzkim Biurze Powiatowym Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków PROW i PB-1 miejsce pracy: 98-200 Sieradz, ul. Warneńczyka 1

 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na czas określony ( w celu zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności)

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.


Główne obowiązki:
- obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich oraz działań PROW,
- weryfikacja wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
- przygotowanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego sprawozdawczości w zakresie realizowanych płatności,    
- udzielanie informacji dot. uwarunkowań prawnych i formalnych wniosków PROW i płatności bezpośrednich,


Wymagania konieczne:
- Wykształcenie: min. średnie    
- znajomość zadań realizowanych przez ARiMR,
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),

Wymagania pożądane:
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- komunikatywność, kultura osobista,
- umiejętność pracy w zespole,
- otwartość na uczenie się,
- min. 6-cio miesięczny staż pracy w instytucjach o profilu rolniczym

Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):

1.Kwestionariusz dla kandydata załączony do ogłoszenia,
2.List motywacyjny,
3.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia),
4.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 29.11.2019r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie:
pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref OR05/BP092/41/19

e-mailowo:  RekrutacjaOR05@arimr.gov.pl
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref OR05/BP092/41/19

osobiście:
adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref OR05/BP092/41/19

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy w ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 42 675-67-17


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 14.11.2019
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2019 15:26