OR04/BP 070/ 30 /19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor/Specjalista w Lubuskim Oddziale Regionalnym/Słubickie Biuro Powiatowe samodzielne stanowisko pracy ds. rejestracji zwierząt miejsce pracy: Słubice

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ umowa o pracę  na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- obsługa beneficjentów Agencji z zakresie spraw związanych z rejestracją zwierząt oraz ewidencją producentów,
- wydawanie posiadaczom zwierząt paszportów dla bydła i ich duplikatów oraz innych druków systemowych,
- przestrzeganie procedur i samokształcenie z zakresu zmian w nich wprowadzonych,
- przygotowywanie raportów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu IRZ oraz współpraca z tym zakresie z OR.,
- Współpraca z Powiatowym Inspektorem Weterynarii.

Wymagania konieczne:
Wykształcenie: minimum średnie,
- znajomość zadań i celów realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- komunikatywność, kultura osobista.

Wymagania pożądane:
- znajomość Kodeksu Postępowanie Administracyjnego,
- biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),
- współpraca w zespole, otwartość na uczenie się, dyspozycyjność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2. List motywacyjny.
2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
   (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających  wykształcenie, staż pracy.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do:  27 listopada 2019 roku (liczy się data wpływu do ARiMR).
 Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lubuski Oddział Regionalny
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
z dopiskiem:  OR04/BP 070/ 30 /19
osobiście:
Lubuski Oddział Regionalny ARiMR
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
 (kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  OR04/BP 070/ 30 /19.

Lub mailowo na adres: RekrutacjaOR04@arimr.gov.pl
Z dopiskiem: OR04/BP070/ 30 /19

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (68) 329 27 10.Autor: MDP

Data wprowadzenia: 13.11.2019
Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2019 14:49