ARiMR/DZZL/124/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi   stanowisko pracy ds. obsługi płacowej pracowników

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: ARiMR/DZZL/124/19

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pakiet medyczny na preferencyjnych warunkach,
-dofinasowanie nauki języków obcych i kształcenia na studiach podyplomowych,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- rozliczanie wynagrodzeń z osobowego i bezosobowego funduszu płac,
- wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie w systemie kadrowo-płacowym danych pracowników dot. wynagrodzeń, zwolnień lekarskich i potrąceń,
- rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, wypadkowych, macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych oraz prowadzenie wymaganej przez ZUS dokumentacji,
- sporządzanie rocznych zestawień wynagrodzeń Pit-ów dla pracowników oraz Urzędów Skarbowych,
- prowadzenie ewidencji i korespondencji w zakresie nakazów płatniczych, dotyczących pracowników oraz dokonywanie potrąceń z tego tytułu,
- wystawianie zwolnionym pracownikom zaświadczeń ZUS Z-3,
- wystawianie zaświadczeń ZUS RP-7 o wynagrodzeniu do celów emerytalnych i rentowych.

 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe
- udokumentowany co najmniej roczny staż pracy związany z rozliczaniem wynagrodzeń,
- znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawa pracy i wynagrodzeń,
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególność Excel),
- znajomość programu Płatnik.

Wymagania pożądane:
- znajomość przepisów ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
-  dyspozycyjność,
- komunikatywność,
- dokładność w wykonywaniu zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 04 października 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DZZL/124/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7:30- 15:30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DZZL/124/19


Elektronicznie:
rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DZZL/124/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 18.09.2019
Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2019 13:16