ARiMR/DZN/148/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami Stanowisko pracy ds. dochodzenia należności WPR

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DZN/148/19
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Bieżące ewidencjonowanie należności w systemie finansowo-księgowym;
- Inicjowanie działań niezbędnych do podejmowania wszelkich czynności wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego w ramach Funduszy Unii Europejskiej;
- Realizacja zadań  zmierzających do odzyskania należności na drodze postępowania administracyjnego i cywilnego w ramach Funduszy Unii Europejskiej;
- Podejmowanie niezbędnych działań w czynnościach procesowych w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych w ramach Funduszy Unii Europejskiej;
- Weryfikacja wniosków składanych przez dłużników w zakresie przygotowywania  wezwań do zapłaty, decyzji/ugód w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności w ramach funduszy Unii Europejskiej;
- Dokonywanie potrąceń, pomniejszeń należności ze zobowiązaniami ARiMR w ramach procesu dochodzenia należności w ramach Funduszy Unii Europejskiej;
- Przygotowywanie dyspozycji finansowych przelewu środków odzyskanych w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
- Opiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych w zakresie należności Funduszy Unii Europejskiej oraz opracowywanie i aktualizacja procedur Wydziału;
- Udział w pracach związanych z przygotowaniem założeń, testowaniem i doskonaleniem systemu informatycznego do obsługi należności będących w kompetencji Wydziału;
- Przygotowanie odpowiedzi na raporty audytorów, organów kontrolnych oraz odpowiedzialność za wdrożenie rekomendacji i zaleceń pokontrolnych w zakresie kompetencji Wydziału.


 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne, finansowe,
- biegła znajomość pakietu MS Office,
- co najmniej 4 letni staż pracy,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucjach administracji publicznej, bankach, jednostkach sektora finansów publicznych,
- praktyczna znajomość zagadnień i problematyki z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego,
- znajomość zagadnień i problematyki z zakresu windykacji należności, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o  postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- znajomość przepisów ustawy z dnia 09 maja 2018 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz przepisów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej.


Wymagania pożądane:
- odpowiedzialność, dokładność, samodzielność,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- dokładność w wykonywaniu zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 13 stycznia 2020 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DZN/148/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DZN/148/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DZN/148/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 13.11.2019
Data ostatniej modyfikacji: 20.12.2019 13:52