ARiMR/DWK/146/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Wsparcia Krajowego stanowisko pracy ds. Pomocy Publicznej

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DWK/146/19

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych i zażaleń na postanowienia wydawane przez dyrektorów oddziałów regionalnych podejmowanych w trybach nadzwyczajnych przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego, jak również wydawania innych rozstrzygnięć przewidzianych w kpa.
- Prowadzenie spraw związanych z obsługą pomocy finansowej dla Kół Gospodyń Wiejskich.
- Prowadzenie spraw związanych z obsługą pomocy finansowej ad hoc udzielaną w formule de minimis jak i poza formułą de minimis dla producentów rolnych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub innych nadzwyczajnych okoliczności oraz w postaci dopłat do materiału siewnego.
- Opracowywanie i aktualizacja zasad, książek procedur, instrukcji i wniosków o pomoc.
- Udział w przygotowaniu i modyfikacji systemu informatycznego do obsługi pomocy finansowej realizowanej przez Wydział.
- Obsługa i sporządzanie dokumentów finansowo-księgowych oraz dokumentów do celów sprawozdawczych, planistycznych i kontrolnych z zakresu działania Wydziału.
- Opracowywanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych ( w tym dla środków masowego przekazu) oraz przeprowadzanie szkoleń w zakresie realizowanej pomocy finansowej.
- Monitorowanie Oddziałów Regionalnych i Biur Powiatowych ARiMR w zakresie prawidłowości obsługi wniosków o płatność.
- Przekazywanie interpretacji przepisów prawa i informowanie beneficjentów pomocy oraz Oddziałów Regionalnych i Biur Powiatowych Agencji o zasadach i warunkach korzystania z pomocy finansowej będącej w kompetencji Wydziału;
- Inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie projektów krajowych i wspólnotowych aktów prawnych w zakresie udzielanej pomocy publicznej.


 Wymagania konieczne:
- Wykształcenie wyższe,.
 - Co najmniej 2 letni staż pracy.
- Znajomość zadań realizowanych przez ARiMR.
- Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
- Biegła znajomość obsługi MS Office.

Wymagania pożądane:
- Preferowany kierunek wykształcenia : rolnictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, prawo, administracja lub kierunki pokrewne.
- Mile widziane doświadczenie związane z obsługa finansowo księgową.
- Dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
- Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu.Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 31 grudnia 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DWK/146/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DWK/146/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DWK/146/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 13.11.2019
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2019 16:50