Zachodniopomorski - OR16

 

Emilia Niemyt  - Dyrektor

Magdalena Jackiewicz -  Zastępca Dyrektora

Michał Kamiński - Zastępca Dyrektora

Małgorzata Wysoczańska - Zastępca Dyrektora

Kierownicy biur powiatowych ARiMR - otwórz

Harmonogram spotkań z rolnikami

Harmonogram spotkań z rolnikami

Zasady gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz realizacja pozostałych działań Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - otwórz

 

 

 

Zachodniopomorski Oddział Regionalny ARiMR został powołany w 2000 roku. Obecnie w Oddziale Regionalnym oraz podległych biurach powiatowych pracuje około 400 osób. W skład Oddziału wchodzą wyspecjalizowane komórki organizacyjne realizujące poszczególne zadania wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Województwo zachodniopomorskie   położone   jest   w   północno-zachodniej   części   Polski. Na  obszarze  województwa,  o  powierzchni  22  897  km2,  znajduje  się  18  powiatów ziemskich i 3 grodzkie (Koszalin, Szczecin, Świnoujście). Naturalną granicą regionu jest linia brzegowa Bałtyku o długości 185 kilometrów, stanowiąca niemal połowę całości morskiego wybrzeża Polski. Unikatową atrakcją krajobrazową regionu stanowią klifowe urwiska. Obszar województwa obejmuje morskie wody wewnętrzne polskiej części Zalewu Szczecińskiego oraz akweny wokół cieśnin rzek Dziwny i Świny, które są częściami Morza Bałtyckiego. Wody powierzchniowe zajmują ok. 5,2% powierzchni województwa. Oprócz Zalewu Szczecińskiego składają się na nie liczne jeziora występujące na pojezierzach: Wałeckim, Ińskim, Myśliborskim, Drawskim oraz Pobrzeżu Słowińskim. Województwo Zachodniopomorskie należy do najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów kraju. Zdecydowaną większość terenów wiejskich województwa zachodniopomorskiego stanowią obszary o atrakcyjnych krajobrazach charakteryzujących się dużym bogactwem przyrody nieożywionej oraz flory i fauny. Na terenie województwa zachodniopomorskiego szczególną wartość przyrodniczą mają puszcze: Goleniowska, Bukowa, Piaskowa, Barlinecka, Wkrzańska i Drawska oraz obszary chronione: Woliński Park Narodowy i Drawieński Park Narodowy, 7 parków krajobrazowych, 83 rezerwaty przyrody oraz 20 obszarów chronionego krajobrazu. Region zachodniopomorski ma charakter rolniczo-przemysłowy, jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki regionu stanowią rolnictwo, rybołówstwo i turystyka.

 

Powierzchnia gospodarstw rolnych w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. według siedziby użytkowania wynosiła 966,1 tys. ha. Użytki rolne zajmowały 879,4 tys. ha, co stanowiło 91% powierzchni ogólnej gospodarstw. Lata 90-te ubiegłego wieku w województwie zachodniopomorskim to obraz popegeerowskiej rzeczywistości charakteryzującej się znacznym strukturalnym bezrobociem. Przestarzały park maszynowy, nieefektywna działalność rolnicza plasowały region poniżej średniej europejskiej. Wspólna Polityka Rolna oraz wdrażanie w latach 2004-2013 kolejnych programów unijnych: SAPARD, SPO Rolnictwo 2004-2006, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zdecydowanie odmieniły obraz zachodniopomorskiego rolnictwa. Zachodzące przemiany spowodowały, że obecnie rolnictwo w regionie charakteryzuje się wielkopowierzchniowymi indywidualnymi gospodarstwami rolnymi (średnia wielkość gospodarstwa w województwie wynosi 30 ha, przy średniej krajowej wynoszącej 10 ha) wyposażonymi w nowoczesny park maszynowy i urządzenia rolnicze, ze zbliżonym do europejskich    standardów  bezpieczeństwem i warunkami prac rolników oraz zauważalnym wzrostem ekonomiki prowadzonej działalności. Działalność rolnicza w Zachodniopomorskiem to rolnictwo zrównoważone, przyjaźniejsze środowisku i uwzględniające najnowsze trendy, charakteryzujące się w skali kraju największą powierzchnią gruntów rolnych użytkowanych ekologicznie (w 2012 roku wyniosła 135 366,80 ha). Dzięki   środkom   unijnym   coraz   większy udział w produkcji rolnej zdobywa kolektywna działalność prowadzona w ramach grup producentów rolnych, mogących na równych prawach konkurować na jednolitym rynku Unii Europejskiej. W regionie funkcjonuje 76 takich grup producenckich. Lata 2004-2013 to również okres ewolucyjnych zmian w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego i handlu hurtowym  w  regionie.   Kluczowe   znaczenie w zachodzących w rolnictwie zmianach odgrywa w regionie Zachodniopomorski Oddział Regionalny ARiMR odpowiedzialny za dystrybucję środków unijnych w województwie.

Z uwagi na  położenie geograficzne ważną gałęzią gospodarczą regionu stanowi rybołówstwo i przetwórstwo ryb. W ramach zadań statutowych Agencji Zachodniopomorski Oddział Regionalny wdrażając kolejne unijne programy walnie przyczynił się do transformacji, jaka zaszła w polskim rybołówstwie po akcesji do Unii Europejskiej. Kompleksowa modernizacja  portów i przystani rybackich wraz z niezbędną infrastrukturą na zachodnim wybrzeżu kraju (Świnoujście, Dziwnów, Mrzeżyno, Kołobrzeg, Darłowo, Stepnica) w zdecydowany sposób poprawiła warunki postoju i obsługi statków rybackich. Działania prowadzone przez ARiMR w sposób widoczny przyczyniają się do poprawy zarówno bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków na jednostkach, jak również ekonomiki i zrównoważonego wykorzystania żywych zasobów wodnych w ramach  finansowych instrumentów wsparcia ukierunkowanych na modernizację statków rybackich i poprawę selektywności narzędzi połowowych. Równie ważną gałęzią gospodarki regionu jest akwakultura oraz rybołówstwo śródlądowe. Dystrybucja środków unijnych w ramach programów wdrażanych przez Agencję, także na tym polu w sposób widoczny odmieniła dotychczasową rzeczywistość. Kompleksowa modernizacja gospodarstw rybackich oraz zakładów chowu i hodowli ryb przyczyniła się do poprawy ekonomiki prowadzonej działalności przy zachowaniu metod przyjaznych środowisku naturalnemu. Przemiany zachodzące w polskim rybołówstwie to również działania podejmowane przez ARiMR, na przestrzeni kolejnych programów, w zakresie modernizacji rodzimych zakładów przetwarzających organizmy pochodzenia morskiego, czego wynikiem jest najnowocześniejsze przetwórstwo rybne w Europie.

BIURA POWIATOWE ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR

 

PowiatAdres biuratel/faxtelefon
Białogardzki

78-200 Białogard ul. Królowej Jadwigi 9

zobacz mapę

94
312 77 38
94
312 77 27
Choszczeński

73-200 Choszczno ul. Drawieńska 41

zobacz mapę

95
765 73 74
95
765 74 79
Drawski

78-520 Złocieniec ul. Drawska 13

zobacz mapę

94
367 19 77
94
367 18 18
Goleniowski

72-200 Nowogard ul. Batalionów Chłopskich 3

zobacz mapę

91
392 29 92
91
392 57 66
Gryficki

72-300 Gryfice Ościęcin 1

zobacz mapę

91
385 55 97
91
385 55 98
Gryfiński

74-110 Banie ul. Targowa 19

zobacz mapę

91
416 63 75
91
416 65 23
Kamieński

72-410 Golczewo ul.Witosa 9

zobacz mapę

91
386 08 74
91
386 08 75
Kołobrzeski

78-123 Siemyśl ul. Kołobrzeska 14

zobacz mapę

94
358 83 07
94 354 85 72
Koszaliński

75-846 Koszalin ul.Słowiańska 15A

zobacz mapę

94
347 04 20
94
347 04 21
Łobeski

73-150 Łobez Pl. Spółdzielców 2

zobacz mapę

91
397 41 09
91
397 40 38
Myśliborski

74-400 Dębno ul. Baczewskiego 22

zobacz mapę

95
760 90 08
95 760 04 52
Policki

71-005 Szczecin ul. Husarów 4a

zobacz mapę

91
439 15 16
91
434 32 56
Pyrzycki

74-200 Pyrzyce ul. 1-go Maja 11

zobacz mapę

91
570 30 34
91
570 30 06
Sławieński

76-150 Darłowo ul. Powstańców Warszawskich 17

zobacz mapę

94
314 30 65
94
314 30 64
Stargardzki

73-110 Stargard 

ul. Bogusława IV 10

zobacz mapę

91
577 18 75
91
577 18 45
Szczecinecki

78-400 Szczecinek ul.Limanowskiego 8

zobacz mapę

94
372 48 77
94
372 46 88
Świdwiński

78-300 Świdwin ul. Katowicka 1

zobacz mapę

94
365 40 43
94
365 40 42
Wałecki

78-650 Mirosławiec ul. Kościuszki 16

zobacz mapę

67
259 54 55
67
259 54 67