Wielkopolski - OR15

 

ul. Strzeszyńska 36

60-479 Poznań

Sekretariat  tel. 61 84 53 833, fax. 61 840 06 93

PUNKT INFORMACYJNY Wielkopolskiego OR ARiMR tel.: 61 845 56 00 lub 61 845 56 54

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego  tel. 61 845 56 70, 61 845 56 54, 61 845 56 33

Biuro Kontroli na Miejscu tel. 61 845 38 46

Wydział Rejestracji Zwierząt  tel. 61 845 38 57


Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich  tel. 61 845 57 40

Centrala, oddziały regionalne oraz biura powiatowe ARiMR pracują od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530

Pytania można zadawać dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii, która czynna jest 7 dni w tygodniu w godz. 7 - 21:  800 38 00 84 

Jeśli chcecie Państwo zadać pytanie i uzyskać szybko odpowiedź, prosimy kierować korespondencję właściwą dla miejsca Państwa zamieszkania pod adres e-mail Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego  ARiMR wielkopolski@arimr.gov.pl

Dyrekcja Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Michał Zieliński - Dyrektor
Michał Zieliński - Dyrektor
Karolina Dera-Szymańska - Zastępca Dyrektora
Karolina Dera-Szymańska
Zastępca Dyrektora
Krzysztof Żok - p.o. Zastępcy Dyrektora
Krzysztof Żok - p.o. Zastępcy Dyrektora

Kierownicy biur powiatowych ARiMR - otwórzWielkopolska to centrum polskiego rolnictwa


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest główną instytucją wspierającą procesy przemian i działań służących rozwojowi polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Ostatnie lata były dla rolnictwa szczególnie ważne. Z racji wdrażanych programów unijnych dla sektora rolno-spożywczego oraz dzięki środkom pozyskanym z UE na restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich, rolnicy uzyskali finansowe wsparcie na inwestycje.

Najważniejszym instrumentem wsparcia udzielanego rolnictwu są dopłaty bezpośrednie.

Kluczowym mechanizmem finansowania rolnictwa, przetwórstwa żywności i rozwoju obszarów wiejskich były w przeszłości: Program Sapard, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 i Sektorowy program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów  wiejskich 2004-2006. Jego rolę przejął największy w historii naszego kraju Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W programie PROW 2007-2013 były środki finansowe na udzielanie pomocy inwestorom, którzy tworzyli nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich, na rozwój ekologicznych metod gospodarowania oraz na przedsięwzięcia chroniące naturalne środowisko i walory wiejskiego krajobrazu. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 można było uzyskać dofinansowanie także "na odnowę wsi", na działania poprawiające jakość życia jej mieszkańców oraz wdrażanie zespołowych inicjatyw rozbudzających aktywność lokalnych społeczności.

Nowy PROW 2014-2020, nowe możliwości 

Celem głównym PROW 2014 - 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Priorytetową misję polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej na lata 2014-2020 można streścić za pomocą trzech długoterminowych celów strategicznych: poprawa konkurencyjności rolnictwa; zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz działanie na rzecz klimatu;
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczono łącznie ponad 13,5 mld euro.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa jest największą Agencją płatniczą w Europie i jest odpowiedzialna za realizację całego programu. Sprawia to, że efekty PROW widać na terenie całego województwa Wielkopolskiego.

Rozkwitamy z duchem czasu

 

 

Polska to kraj mający długą historię rozwoju rolnictwa.

Obecnie polityka rolna opiera się na intensyfikacji zarówno produkcji roślinnej jak i chowu zwierząt, co ma związek z postępem technologicznym i zmianami ustrojowymi jakie zaszły przez ostatnie lata. Wielkopolska to jeden z najważniejszych w Polsce regionów rolniczych o dużych zasobach ziemi. Chociaż warunki naturalne (gleba, klimat) nie odbiegają od przeciętnych w kraju, a w niektórych rejonach są nawet słabsze, w dużej części poziom gospodarstw, mierzony wydajnością, wyposażeniem technicznym czy kulturą rolną dorównuje standardom europejskim.

Region wielkopolski jest bezwzględnym liderem w produkcji żywności.

Znaczna część gospodarstw uzyskuje plony zbliżone do osiąganych w krajach Europy Zachodniej. W wielkopolskim rolnictwie, preferuje się uprawę zbóż, a obecnym kierunkiem rozwojowym jest poszerzanie obszaru upraw intensywnych.

W uprawie zbóż czołowe miejsca zajmują rejony poznański i leszczyński, a ziemniaków - kaliski. W Wielkopolsce uprawia się także buraki cukrowe i rzepak.

Wyższy niż przeciętnie w kraju jest również obszar uprawy warzyw. W rejonie leszczyńskim nawet dwukrotnie. Miejscem dużej koncentracji takich upraw są także okolice Poznania i Kalisza, gdzie znaczna ich ilość uprawiana jest pod osłonami.

Z kolei okolice Konina znane są z wysokiego stopnia rozwoju sadownictwa.Oprócz wszystkich wymienionych atutów regionu, warto zauważyć, że Wielkopolska wykazuje dużą elastyczność w stosunku do bieżącej sytuacji na rynku rolnym.

Przykładem są pojawiające się nowe uprawy, takie jak: szparagi, pieczarki oraz żywność ekologiczna a także tworzenie gospodarstw łowieckich. Wielkopolska jest czołowym w kraju regionem w produkcji zwierzęcej, szczególnie w hodowli trzody chlewnej. Pod względem obsady trzody chlewnej w pierwszej piątce lokują się rejony: poznański, leszczyński, kaliski i pilski. Ponadto rejon leszczyński zajmuje wysoką, czwartą pozycję w hodowli bydła. Oprócz tego coraz częściej w krajobrazie wielkopolskiej wsi pojawiają się gospodarstwa agroturystyczne.

Atrakcją wielkopolskiego rolnictwa jest niewątpliwie hodowla koni.
Piękną, wieloletnią tradycję w tej dziedzinie mają stadniny w Racocie (pow. kościański), Pępowie (pow. gostyński), Golejewku (pow. rawicki), Iwnie (pow. poznański), Posadowie (pow. nowotomyski) i Sierakowie (pow. międzychodzki). Hoduje się głównie konie krwi angielskiej, a w Racocie - jednej z największych stadnin w Europie - prowadzi się eksperymentalnie hodowlę konika polskiego - tarpana.

Jak wielkopolski rolnik wieś modernizuje

Tak było kiedyś

Polskie rolnictwo przez kilkadziesiąt lat kojarzone było często z końmi, wozami i prostym pługiem. Wprowadzeniem mechanizacji szczyciły się głównie PGR-y. Indywidualni rolnicy usiłujący nadążyć za nowoczesnością nie mieli łatwego życia.


 

 

Tak jest teraz

Współczesny polski rolnik żyje w innym świecie. Ma do dyspozycji ciągniki, kombajny, agregaty, siewniki itd.

 

Poznaj Wielkopolskę

 

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie

Szreniawa to miejscowość na Pojezierzu Poznańskim, położona na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego. Muzeum szczyci się największą w Polsce ekspozycją prezentującą historię rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego oraz dzieje wsi  polskiej. Zwiedzając  muzeum trafiamy do pochodzącego z połowy XIX wieku zespołu pałacowo-folwarcznego niegdyś należącego do rodziny Bierbaumów. Na terenie dawnego parku znajduje się galeria popiersi osób zasłużonych dla rolnictwa i ruchu ludowego oraz część ekspozycji pszczelarskiej- ule figuralne, kłodowe i skrzynkowe, a także maszyny rolnicze, maszyny parowe oraz piękna, pochodząca z 1920 r. młocarnia.

 

 

 

Skansen i Muzeum  Pszczelarstwa im. Prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu

Muzeum  powstało w 1999 na terenie istniejącego od 1963 roku skansenu pszczelarskiego. Skansen stanowi unikatowy w skali europejskiej zbór uli ilustrujący historię bartnictwa i pszczelarstwa, jedwabnictwa  na ziemiach polskich. Muzeum posiada bogatą kolekcję uli - ule kłodowe, wśród których znajduje się pochodząca z XV wieku dębowa barć, koszki - ule słomiane oraz ule architektoniczne i figuralne. W pomieszczeniach budynku pofolwarcznego znajduje się ekspozycja dotycząca owadów użytkowych. Mieści się również wystawa "Jedwabnictwo" która dotyczy dziejów hodowli jedwabnika morwowego.

 

Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu

 

Muzeum ulokowano w 1981r. nad rzeką Wełną, na terenie dawnej osady młyńskiej. Ekspozycje zostały rozmieszczone we młynie, stajni przymłyńskiej i domu młynarza. Została przedstawiona historia młynarstwa i przetwórstwa zbożowego od czasów najdawniejszych po współczesność.

Ciekawostki regionu

Jeden mieszka na Śląsku, drugi mieszka na  Mazurach, a my mieszkamy w Pyrlandii.Skąd wywodzi się ziemniak? Ziemniaki pochodzą z Ameryki Południowej, zostały sprowadzone do Europy w XVI wieku przez hiszpańskich konkwistadorów. Początkowo uważano go za roślinę ozdobną, lecz później zaczęto hodować go w celach konsumpcyjnych.Polska jest jednym ze światowych liderów produkcji ziemniaków, a województwo Wielkopolskie jest jednym z ważniejszych producentów w uprawie tej tradycyjnej rośliny. Katoffel, pyra, ziemniak ma i tak jedno znaczenie.

- Podobnie jak inne grupy etniczne, również mieszkańcy Poznania mają swoją  gwarę. Na obiad gotują pyry, wychodzą na spacer z kejtrem i za uszperane bejmy jadą na wywczasy. Szczuny szpekają czy dziewczyny mają ładne giry, koszule wieszają do szafy na ramiączko i do domu wracają na szage. 

-  Aby zobaczyć wydmy niekoniecznie trzeba jechać nad morze. W pasie między Wronkami a Międzychodem znajduje się pas wydm śródlądowych osiągających ok. 40m wysokości względnej.

- Aby napić się wody siarczkowej niekoniecznie trzeba jechać do Buska czy Krynicy. W Międzychodzie znajduje się "Laufpompa" z której można zaczerpnąć wody mineralnej ze studni artezyjskiej jakością nie ustępującą wodzie ze znanych uzdrowisk.

- W granicach Poznania znajduje się unikalny na skalę światową rezerwat meteorytowy "Morasko" chroniący kratery powstałe na skutek uderzenia meteorytu około 5 tys. lat temu,

więcej ciekawostek już wkrótce

Dobro nadwarciańskich okolic

Województwo Wielkopolskie jest zlokalizowane na nizinnych terenach dorzeczy Warty, Noteci i Prosny. Dzięki dużej ilości jezior, pięknemu krajobrazowi, urozmaiconemu wzgórzami i lasami, Region Wielkopolski jest atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym regionem turystycznym przez ludzi zainteresowanych naturą.

Pośród naturalnych skarbów tej ziemi spotkać tu można rzadkie ptaki takie jak czarny bocian i orzeł bielik oraz inne zwierzęta - bobry czy piżmowca.

Dolina rzeki Warty należy do naturalnych zasobów regionu. Jest jednym z najważniejszych obszarów ochronnych dla ptactwa i głównym korytarzem ekologicznym dla wydm. Wzdłuż Warty zidentyfikowano również zagrożone gatunki nietoperzy.

Dęby Rogalińskie - stanowią jeden z najważniejszych symboli całej Wielkopolski. Najsłynniejsze spośród nich są trzy Dęby Rogalińskie, rosnące w parku angielskim przy pałacu w Rogalinie - "Lech", "Czech" i "Rus", nawiązujące do słynnej legendy o założycielu państwa polskiego. Największe z nich - "Rus" - ma obwód ponad dziewięciuset centymetrów.

Na ryby właśnie do Wielkopolski!

Każdy wędkarz ma swoje ulubione miejsca, w których efekt połowu jest gwarantowany. Ale są też i tacy, dla których najważniejsze jest stanie nad wodą lub w wodzie, a zimą nad przeręblą. Cóż, lipienia można złowić tylko w Gwdzie, nie brakuje tu również leszczy, z drapieżników najwięcej jest okonia i szczupaka.
Noteć - rzeka zasobna w leszcze, sumy sandacze, szczupaki bolenie.
Warta - w granicach województwa wielkopolskiego płynie przez 369 km. Obfituje m.in. płocie, brzany, szczupaki, sumy, jaże, certy, węgorze, klenie.
Raj dla wędkarzy to wielkopolskie jeziora. Między innymi Jezioro Powidzkie - które ma II klasę czystości. Występują tu: sieja, sielawa, szczupak, lin, sum, węgorz, okoń sandacz.

Naturalne zasoby terenów Wielkopolski obejmują między innymi:  Wielkopolski Park Narodowy, 7 parków krajobrazowych, 24 rezerwaty przyrody np. "Puszcza Zielonka" i "Promno" z bogatą florą i fauną, jeziorami i licznymi pomnikami przyrody (np. dęby rogalińskie uważane za największe skupisko starych dębów w Europie). oraz 600 pomników przyrody.

BIURA POWIATOWE WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR

 

PowiatAdres biuratel/faxtelefon
Chodzieski

64-830 Margonin ul. Kościelna 17

zobacz mapę

67
283 51 71

67
283 52 20
211 39 43

Czarnkowsko-trzcianecki

64-700 Czarnków ul. Kościuszki 88

zobacz mapę

67
253 05 88
67
253 07 17
Gostyński

63-800 Gostyń ul. Wrocławska 140 a

zobacz mapę

65
572 20 11
65
575 30 00
Gnieźnieński

62-200 Gniezno ul. Roosevelta 114

zobacz mapę

61
428 16 26
61
428 27 71 /72
Grodziski

62-065 Grodzisk Wielkopolski ul. Przemysłowa 12

zobacz mapę

61
444 69 00
61
444 01 85 /88
Jarociński

63-200 Jarocin ul. St. Moniuszki 29 A

zobacz mapę

62
740 79 99
62
747 98 84
Kaliski

62-800 Kalisz ul. Zacisze 2

zobacz mapę

62
767 58 01

62
767 69 12

Kępiński

63-600 Kępno Przemysłowa 1A

zobacz mapę

62
782 30 68
62
782 81 33
Kolski

62-600 Koło ul. Bolesława Prusa 8

zobacz mapę

63
272 53 87
63
261 97 50 /53
Koniński

62-510 Konin ul. Hurtowa 1

zobacz mapę

63
243 70 71
63
245 77 60
Kościański

64-000 Kościan ul. Bernardyńska 2

zobacz mapę

65
511 03 04
65
511 42 11
Krotoszyński

63-700 Krotoszyn ul. Fabryczna 4b

zobacz mapę

62
722 06 89
62
722 71 00
Leszczyński

64-100 Leszno ul. Kurpińskiego 6

zobacz mapę

65
520 87 97
65
528 81 00
Międzychodzki

64-400 Międzychód ul. Sikorskiego 22a

zobacz mapę

95
748 23 17

95
748 95 95

Nowotomyski

64-300 Nowy Tomyśl ul. Emilii Sczanieckiej 2

zobacz mapę

61
445 12 72
61
445 19 20
Obornicki

64-610 Rogoźno ul. Boguniewska 38

zobacz mapę

67
268 41 21
67
268 42 20
Ostrowskiul. Staroprzygodzka 117;
63 - 400 Ostrów Wlkp.

zobacz mapę

62
592 60 05
62
592 60 00
Ostrzeszowski

63-500 Ostrzeszów ul. Kościuszki 25

zobacz mapę

62
730 02 35
62
730 04 90
Pilski

64-920 Piła ul. Wojska Polskiego 49b

zobacz mapę

67
214 20 61
67
214 50 82 /83
Pleszewski

63-300 Pleszew ul. Ogrodowa 13

zobacz mapę

62
742 01 20
62
742 01 01
Poznański

60-479 Poznań ul Strzeszyńska 29

zobacz mapę

61
656 66 48
61
845 57 80
Rawicki

63-910 Miejska Górka ul. Paderewskiego 20

zobacz mapę

65
547 56 42

65
546 77 02 /57
Słupecki

62-400 Słupca ul. al.Tysiąclecia 60

zobacz mapę

63
277 17 69
63
277 25 90
Szamotulski

64-500 Szamotuły ul. B. Chrobrego 8a

zobacz mapę

61
292 39 77
61
293 20 40
Średzki

63-000 Środa Wielkopolska ul. Kilińskiego 1

zobacz mapę

61
285 34 12
61
286 56 33
Śremski

63-100 Śrem ul. Gostyńska 1

zobacz mapę

61
282 87 23
61
281 06 42
Turecki

62-700 Turek ul. Komunalna 2

zobacz mapę

63
289 17 48
63
280 21 03
Wągrowiecki

62-100 Wągrowiec ul. Grunwaldzka 30

zobacz mapę

67
268 50 02
67
268 91 22
Wolsztyński

64-200 Wolsztyn ul. Przemysłowa 7

zobacz mapę

68
347 30 98
68
347 42 86
Wrzesiński

62-300 Września ul.Sikorskiego 34

zobacz mapę

61
436 57 13
61
437 71 90
Złotowski

77-400 Złotów ul. 8-go Marca 5

zobacz mapę

67
265 01 41
67
265 00 29