Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

PROW 2014-2020 stanowi kontynuację poprzedniego okresu oprogramowania i jest podstawowym instrumentem finansowym do przeprowadzania zmian strukturalnych i inwestycyjnych na terenach wiejskich.

Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację programu to 13,5 mld euro, z czego ok. 1/3 zostanie przeznaczona na osiągnięcie głównego celu - zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem wdrażania poszczególnych działań inwestycyjnych, w roku 2016 będzie można ubiegać się o dofinansowanie m.in. w następującym zakresie:

  • Rozwój gospodarstw:

- luty /marzec - operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN",

- marzec - "Modernizacja gospodarstw rolnych" dla wszystkich obszarów wsparcia - ponowne wezwanie dla obszarów a, b, c oraz pierwsze - dla obszaru d (operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji lub zmianą profilu produkcji, zwiększenia jej skali),

- "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" - termin wezwania uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, czy niekorzystnych zjawisk klimatycznych.

  • Wzmacnianie przedsiębiorczości:

- lipiec - "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" - nabór dla rolników, ich małżonków lub domowników,
- październik - operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych",
- listopad - "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" - nabór obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów (po akceptacji zmian przez KE).


Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

Program ten zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), zaprojektowanego na lata 2014-2020. Wsparciem będzie objęte, podobnie jak w PO RYBY 2007-2013, oprócz rybołówstwa morskiego, rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura i przetwórstwo, a także nowe komponenty dotychczas finansowane z innych źródeł niż fundusze UE, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.
Polsce przyznano ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ok. 710 mln euro.

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów:

I. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa;
II. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;
III. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich;
V. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania;
VI. Zintegrowana Polityka Morska oraz Pomoc techniczna.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - działania inwestycyjne

Zakończono rozliczanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach działań inwestycyjnych.

Z pomocy skorzystało blisko 6 500 beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego, a całkowita wypłacona kwota to ponad 991 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące działania:

1. "Modernizacja gospodarstw rolnych" - 3 226 wniosków złożonych (kwota wypłacona: 441,5 mln zł);
2. "Ułatwianie startu młodym rolnikom" - 2 809 wniosków złożonych (kwota wypłacona: 153,5 mln zł);
3. "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - 2 510 wniosków złożonych (kwota wypłacona: 135,7 mln zł);
4. "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - 1 523 wniosków złożonych (kwota wypłacona: 72,7 mln zł);

Program operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

W województwie Warmińsko-Mazurskim zrealizowano wiele projektów z programu rybackiego przypadającego na lata 2007-2013.

W Warmińsko-Mazurskim OR podpisano 398 umów na kwotę ponad 176 mln zł.

Udzielona pomoc na pewno przyczyniła się do rozwoju całej branży związanej z sektorem rybackim.

Zainteresowaniem cieszyły się następujące działania:

1. Środek 1.1 Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej - 5 wniosków złożonych (kwota dofinansowania: 808246,77 zł).
2. Środek 1.2 Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej - 74 wniosków złożonych (kwota dofinansowania: 3544563,5 zł).
3. Środek 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność -74 wniosków złożonych (kwota dofinansowania: 966327,39 zł).
4. Środek 1.4 Rybactwo Przybrzeżne 42 wniosków złożonych (kwota dofinansowania: 5700000 zł)
5. Środek 1.5 Rekompensaty społeczno-ekonomiczne w celu zarządzania krajową flotą rybacką - 61 wniosków złożonych (kwota dofinansowania: 4645470,03 zł).
6. Środek 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb - 118 wniosków złożonych (kwota dofinansowania: 34075608,43 zł).
7. Środek 2.2 Działania wodno-środowiskowe - 106 wniosków złożonych (kwota dofinansowania: 12940028,67 zł).
8. Środek 2.4 Rybołówstwo śródlądowe - 90 wniosków złożonych (kwota dofinansowania: 6699248,84 zł).
9. Środek 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu - 81 wniosków złożonych (kwota dofinansowania: 19017410,4 zł).
10. Środek 3.1 Działania wspólne - 42 wniosków złożonych (kwota dofinansowania: 4245549 zł).
11. Środek 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej - 8 wniosków złożonych (kwota dofinansowania: 25504890 zł).
12. Środek 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach - 1 wniosków złożonych (kwota dofinansowania: 905166,16 zł).
13. Środek 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne - 90 wniosków złożonych (kwota dofinansowania: 23347203,2 zł).
14. Środek 3.5 Projekty pilotażowe - 10 wniosków złożonych (kwota dofinansowania: 34378278,56 zł).