Realizowane zadania

jabłka na drzewie

W Warmińsko-Mazurskim OR ARiMR zatrudnionych jest aktualnie ok. 520 osób w 8 biurach oddziału i 19 biurach powiatowych. Struktura Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego obejmuje:

 • Biuro Wsparcia Inwestycyjnego (BWI)
 • Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych (BDSPB)
 • Biuro Kontroli na Miejscu (BKM)
 • Biuro Rejestracji Zwierząt (BRZ)
 • Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa (BKiB)
 • Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZZL)
 • Biuro Finansowo-Księgowe (BFK)
 • Biuro Oddziału Regionalnego (BOR)

 

 

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego

pałac nad wodą

Realizuje zadania związane z rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, począwszy od przedakcesyjnego programu SAPARD, a następnie w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006", PROW 2004-2006, PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" oraz PROW 2007-2013.

Obecnie wdrażany jest PROW 2014-2020.

więcej

Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich

Pejzarz wiejskci - pole drzewa

W skład BDSPB wchodzą:

 1. Wydział ds. PROW i Płatności Bezpośrednich
 2. Wydział ds. Windykacji
 3. Wydział ds. Odwołań
 4. Wydział ds. Rynków Rolnych i Organizacji Producentów

więcej

Biuro Kontroli na Miejscu

woda, drzewa

Biuro Kontroli na Miejscu realizuje corocznie około 3000 kontroli w ramach płatności bezpośrednich oraz ponad 1700 kontroli w ramach pozostałych programów pomocowych.

więcej

Biuro Rejestracji Zwierząt

krowy

Do zadań BRZ należy nadzór i koordynacja spraw związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt realizowanych w biurach powiatowych. Ponadto udział w kontrolach interwencyjnych siedzib stad oraz kontrolach obejmujących producentów, którzy wystąpili z wnioskami o płatność do zwierząt gatunków: bydło, owce, kozy (są to "kontrole producentów w ramach kwalifikowalności do płatności związanych do zwierząt).

więcej

Biuro Finansowo-Księgowe

kalkulator

BFK sporządza projekty planów finansowych oraz dokumentację na potrzeby rozliczeń środków finansowych. Zarządza środkami pieniężnymi oraz prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

kwiaty, kobieta

BZZL prowadzi sprawy kadrowe, płacowe i socjalne pracowników oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych. Planuje i organizuje szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników. Przygotowuje i przeprowadza szkolenia oraz egzaminy z procedur. Prowadzi sprawozdawczość na potrzeby Centrali.

Biuro Oddziału Regionalnego

sprzęt do kopiowania

Do zadań BOR należy administrowanie i zarządzanie majątkiem oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych, w tym nieruchomościami użytkowanymi przez te jednostki organizacyjne, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie ochrony fizycznej obiektów, prowadzenie gospodarki samochodowej, udzielanie informacji o działaniach Agencji, przeprowadzanie wizytacji biur, nadzorowanie funkcjonowania użytkowanych systemów informatycznych, przeprowadzanie działań promocyjnych,  a także obsługa wniosków o udostępnianie informacji publicznej w oddziale regionalnym.

Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa

klawiatura, monitor, telefon

BKiB rozpatruje skargi i wnioski, odpowiada za funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oddziale regionalnym i biurach powiatowych, nadzoruje przestrzeganie przepisów dot. ochrony informacji prawnie chronionych, w szczególności zasad ochrony danych osobowych i informacji niejawnych przez wszystkich pracowników, nadzoruje i koordynuje wdrożenie, utrzymywanie i testowanie planów zapewnienia ciągłości działania w oddziale i podległych biurach oraz wykonuje zadania z zakresu planowania obronnego i zarządzania kryzysowego.

Przykładowe realizacje

PROW 2007-2013 - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
PROW 2007-2013 - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
PROW 2007-2013 - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
PROW 2007-2013 - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu"
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013" - "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu"
PROW 2007-2013 - "Modernizacja gospodarstw rolnych"
PROW 2007-2013 - "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Zdjęcia: Katarzyna Kaczmarek, archiwum ARiMR, Biuro Kontroli na Miejscu