Biuro Wsparcia Inwestycyjnego

Inwestycja sfinansowana z pomocy unijnej

Realizuje zadania związane z rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, począwszy od przedakcesyjnego programu SAPARD, a następnie w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006", PROW 2004-2006, PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" oraz PROW 2007-2013.
Obecnie wdrażany jest PROW 2014-2020.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zakończono rozliczanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach działań inwestycyjnych. Z pomocy skorzystało blisko 6 500 beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego, a całkowita wypłacona kwota to ponad 991 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące działania:

 1. "Modernizacja gospodarstw rolnych" - 3 226 wniosków złożonych (kwota wypłacona: 441,5 mln zł),
 2. "Ułatwianie startu młodym rolnikom" - 2 809 wniosków złożonych (kwota wypłacona: 153,5 mln zł),
 3. "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - 2 510 wniosków złożonych (kwota wypłacona: 135,7 mln zł),
 4. "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - 1 523 wniosków złożonych (kwota wypłacona: 72,7 mln zł).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

PROW 2014-2020 stanowi kontynuację poprzedniego okresu oprogramowania i jest podstawowym instrumentem finansowym do przeprowadzania zmian strukturalnych i inwestycyjnych na terenach wiejskich.

Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację programu to 13,5 mld euro, z czego ok. 1/3 zostanie przeznaczona na osiągnięcie głównego celu - zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem wdrażania poszczególnych działań inwestycyjnych, w roku 2016 będzie można ubiegać się o dofinansowanie m.in. w następującym zakresie:

 • Rozwój gospodarstw:

  • luty /marzec - operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN",
  • marzec - "Modernizacja gospodarstw rolnych" dla wszystkich obszarów wsparcia - ponowne wezwanie dla obszarów a, b, c oraz pierwsze - dla obszaru d (operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji lub zmianą profilu produkcji, zwiększeniem jej skali),
  • "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" - termin wezwania uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, czy niekorzystnych zjawisk klimatycznych.

 • Wzmacnianie przedsiębiorczości:

  • lipiec - "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" - nabór dla rolników, ich małżonków lub domowników,
  • październik - operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych",
  • listopad - "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" - nabór obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów (po akceptacji zmian przez KE).