Warmińsko-Mazurski - OR14

zobacz mapkę województwa

 

10-038 Olsztyn, ul. Św. Wojciecha 2

Sekretariat - tel. 89 521 09 20
faks: 89 522 98 25
e-mail: warminsko_mazurski@arimr.gov.pl

mapa woj. warmińsko-mazurskiego
Baner - złóż wniosek

 

 

 

Leszek Potorski Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Leszek Potorski
Dyrektor
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

 

 

Mieczysław Włos Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego
Mieczysław Włos
Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego
Marcin Kazimierczuk p.o. Zastępcy Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego
Marcin Kazimierczuk
p.o. Zastępcy Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego
Łukasz Bartkowski Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego
Łukasz Bartkowski
Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego

 

 

 Kierownicy biur powiatowych ARiMR - otwórz

Harmonogram szkoleń organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, z udziałem pracowników ARiMR, na terenie powiatów w związku z ogłoszonymi i planowanymi w I półroczu 2019 r. naborami wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020  - otwórz

Krótka historia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Siedziba ARiMR w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny powstał w 2000 r., jako jeden z 16 Oddziałów ARiMR w Polsce. Początkowo głównym zadaniem była obsługa programu SAPARD. W 2002 r. powstały biura powiatowe w ramach przygotowań do pełnienia funkcji agencji płatniczej dla instrumentów WPR. zmodyfikowano też struktury samego Oddziału.

Po akcesji Polski do UE w 2004 r. znacznie poszerzył się zakres działań ARiMR. Przede wszystkim wdrożono płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz rozszerzono możliwości pozyskiwania pomocy na działania inwestycyjne.

 

 

Realizowane zadania

jabłka na drzewie

W Warmińsko-Mazurskim OR ARiMR zatrudnionych jest aktualnie ok. 520 osób w 8 biurach oddziału i 19 biurach powiatowych. Struktura Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego obejmuje:

 • Biuro Wsparcia Inwestycyjnego (BWI)
 • Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych (BDSPB)
 • Biuro Kontroli na Miejscu (BKM)
 • Biuro Rejestracji Zwierząt (BRZ)
 • Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa (BKiB)
 • Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZZL)
 • Biuro Finansowo-Księgowe (BFK)
 • Biuro Oddziału Regionalnego (BOR)

 

 

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego

pałac nad wodą

Realizuje zadania związane z rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, począwszy od przedakcesyjnego programu SAPARD, a następnie w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006", PROW 2004-2006, PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" oraz PROW 2007-2013.

Obecnie wdrażany jest PROW 2014-2020.

więcej

Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich

Pejzarz wiejskci - pole drzewa

W skład BDSPB wchodzą:

 1. Wydział ds. PROW i Płatności Bezpośrednich
 2. Wydział ds. Windykacji
 3. Wydział ds. Odwołań
 4. Wydział ds. Rynków Rolnych i Organizacji Producentów

więcej

Biuro Kontroli na Miejscu

woda, drzewa

Biuro Kontroli na Miejscu realizuje corocznie około 3000 kontroli w ramach płatności bezpośrednich oraz ponad 1700 kontroli w ramach pozostałych programów pomocowych.

więcej

Biuro Rejestracji Zwierząt

krowy

Do zadań BRZ należy nadzór i koordynacja spraw związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt realizowanych w biurach powiatowych. Ponadto udział w kontrolach interwencyjnych siedzib stad oraz kontrolach obejmujących producentów, którzy wystąpili z wnioskami o płatność do zwierząt gatunków: bydło, owce, kozy (są to "kontrole producentów w ramach kwalifikowalności do płatności związanych do zwierząt).

więcej

Biuro Finansowo-Księgowe

kalkulator

BFK sporządza projekty planów finansowych oraz dokumentację na potrzeby rozliczeń środków finansowych. Zarządza środkami pieniężnymi oraz prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

kwiaty, kobieta

BZZL prowadzi sprawy kadrowe, płacowe i socjalne pracowników oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych. Planuje i organizuje szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników. Przygotowuje i przeprowadza szkolenia oraz egzaminy z procedur. Prowadzi sprawozdawczość na potrzeby Centrali.

Biuro Oddziału Regionalnego

sprzęt do kopiowania

Do zadań BOR należy administrowanie i zarządzanie majątkiem oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych, w tym nieruchomościami użytkowanymi przez te jednostki organizacyjne, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie ochrony fizycznej obiektów, prowadzenie gospodarki samochodowej, udzielanie informacji o działaniach Agencji, przeprowadzanie wizytacji biur, nadzorowanie funkcjonowania użytkowanych systemów informatycznych, przeprowadzanie działań promocyjnych,  a także obsługa wniosków o udostępnianie informacji publicznej w oddziale regionalnym.

Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa

klawiatura, monitor, telefon

BKiB rozpatruje skargi i wnioski, odpowiada za funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oddziale regionalnym i biurach powiatowych, nadzoruje przestrzeganie przepisów dot. ochrony informacji prawnie chronionych, w szczególności zasad ochrony danych osobowych i informacji niejawnych przez wszystkich pracowników, nadzoruje i koordynuje wdrożenie, utrzymywanie i testowanie planów zapewnienia ciągłości działania w oddziale i podległych biurach oraz wykonuje zadania z zakresu planowania obronnego i zarządzania kryzysowego.

BIURA POWIATOWE WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR

 

PowiatAdres biuratelefontel/fax
Bartoszycki

11-200 Bartoszyce ul. ul. Kętrzyńska 43

zobacz mapę

89 762 77 7089 762 17 80
Braniewski

14-500 Braniewo ul. Gdańska 10 - wejście od ul. Bł. Reginy Protman 2

zobacz mapę

55 243 95 7055
243 08 00
Działdowski

13-200 Działdowo ul. Generała Hallera 28a

zobacz mapę

23 697 00 5023 697 35 90
Elbląski

82-300 Elbląg ul.Grunwaldzka 2

zobacz mapę

55
231 04 10
55
236 64 01
Ełcki

19-300 Ełk ul. Toruńska 6a

zobacz mapę

87 520 70 6087
621 59 70
Giżycki

11-500 Giżycko Plac Grunwaldzki 9

zobacz mapę

87
429 61 20
87
428 89 82
Gołdapski

19-500 Gołdap ul. Konstytucji 3-go Maja 3

zobacz mapę

87 621 77 8087
615 48 52
Iławski

14 - 200 Iława ul. Lubawska 3

zobacz mapę

89 645 76 6089 645 64 50
Kętrzyński

11-400 Kętrzyn ul. Mazurska 18

zobacz mapę

89 743 33 0089
751 43 73
Lidzbarski

11-100 Lidzbark Warmiński ul. Bartoszycka 9

zobacz mapę

89 522 82 8089
767 71 77
Mrągowski

11-700 Mrągowo ul. Lubelska 5

zobacz mapę

89 743 33 2089
741 47 08
Nidzicki

13-100 Nidzica ul. Traugutta 4

zobacz mapę

89 522 83 3089
625 83 24
Nowomiejski

13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Działyńskich 1b

zobacz mapę

56 491 20 2056
472 40 50
Olecki

19-400 Olecko ul. Gołdapska 23

zobacz mapę

87 520 34 8087
520 73 85
Olsztyński

10-417 Olsztyn ul. Towarowa 20

zobacz mapę

89 521-09-0989 521 83 21
Ostródzki

14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 43 A

zobacz mapę

89 642 75 3089 642 80 60
Piski

12-200 Pisz ul. 1-go Maja 4c

zobacz mapę

87 424 15 9087 425 18 80
Szczycieński

12-100 Szczytno ul. Lipperta 10

zobacz mapę

89 621 71 2089
624 88 40
Węgorzewski

11-600 Węgorzewo ul. Jaracza 1

zobacz mapę

87 427 03 1087
427 50 18

Przykładowe realizacje

PROW 2007-2013 - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
PROW 2007-2013 - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
PROW 2007-2013 - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
PROW 2007-2013 - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu"
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013" - "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu"
PROW 2007-2013 - "Modernizacja gospodarstw rolnych"
PROW 2007-2013 - "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Zdjęcia: Katarzyna Kaczmarek, archiwum ARiMR, Biuro Kontroli na Miejscu