Zadania Śląskiego OR ARiMR realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne

Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich

Do zadań BDSPB należy prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej w ramach:

 • Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006:
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. z wyjątkiem zadań wdrażanych przez podmioty zewnętrzne;
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20l4-2020 z wyjątkiem zadań wdrażanych przez podmioty zewnętrzne
 • systemów wsparcia bezpośredniego;
 • Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw.

W ramach powyższych zadań do BDSPB należy m.in :

 • koordynacja i nadzór działań realizowanych przez  biura powiatowe;
 • prowadzenia spraw w trybie administracyjnym jako organ I instancji;
 • prowadzenia spraw w trybie administracyjnym jako organ II instancji (rozpatrywanie odwołań, zażaleń);
 • prowadzenia spraw w sprawie ustalenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności w ramach programów finansowanych ze środków krajowych oraz unijnych.

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego, prowadzi nabory oraz obsługę wniosków w ramach PROW 2014-2020, w odniesieniu do poddziałań:

 • Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, typ operacji Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 (poddziałanie 4.1.1);
 • Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, typ operacji Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (poddziałanie 4.1.2);
 • Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, typ operacji Modernizacja gospodarstw rolnych (poddziałanie 4.1.3);
 • Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, typ operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych (poddziałanie 4.2);
 • Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, typ operacji Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej (poddziałanie 5.1);
 • Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, typ operacji Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej (poddziałanie 5.2);
 • Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, typ operacji Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (poddziałanie 6.2);
 • Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej, typ operacji Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych (poddziałanie 6.4).

Harmonogram naborów w/w wniosków dostępny jest pod adresem - otwórz

Do zadań Biura Wsparcia Inwestycyjnego należy również obsługa wniosków w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, zgodnie z właściwymi priorytetami.

Ponadto Biuro Wsparcia Inwestycyjnego, prowadzi na bieżąco obsługę wniosków przyjętych w ramach działań PROW na lata 2007-2013, między innymi w zakresach zmian biznes planów, kontroli zobowiązań, obsługi ankiet monitorujących oraz wniosków w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Biuro Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa

Biuro Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa Śląskiego Oddziału Regionalnego realizuje zadania  określone  w § 39 ust. 2 pkt. 2, 10, 24 Regulaminu Organizacyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 21//2015 Prezesa z dnia 09 kwietnia 2015 roku, w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego ARiMR  w tym m. in.:

 • opracowywanie projektów planów kontroli Biura Kontroli Wewnętrznej,
 • przeprowadzanie kontroli pracy komórek organizacyjnych OR oraz biur powiatowych w zakresie ich działania, zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej w ARiMR,
 • przeprowadzanie kontroli u beneficjentów w ramach pomocy realizowanej przez ARiMR,
 • przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych i monitorowanie wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,
 • prowadzenie ewidencji przeprowadzonych kontroli i wydanych upoważnień,
 • uczestniczenie w kontrolach realizowanych przez Departament Kontroli Wewnętrznej,
 • prowadzenie ewidencji i koordynowanie kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Oddziale Regionalnym,
 • wykonywanie czynności zgodnie z procedurami i obowiązującymi przepisami w zakresie raportowania nieprawidłowości,
 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem rejestru postępowań karnych,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków  i petycji wpływających do OR i ewidencjonowanie ich,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi Centrali i Śląskiego Oddziału Regionalnego w zakresie realizacji zadań Biura Kontroli Wewnętrznej,
 • realizuje zadania wynikające z polityki antykorupcyjnej w ARIMR.

Biuro Kontroli na Miejscu

W skład Biura  Kontroli na Miejscu wchodzą  następujące Wydziały: Wydział Kontroli Terenowych , Wydział  Obsługi  i Przygotowania Dokumentacji oraz Wydział ds. GIS . Głównym zadaniem BKM jest przeprowadzanie  kontroli w celu sprawdzenia i weryfikacji faktów stanowiących podstawę przyznania płatności, potwierdzenia zgodności danych i informacji zawartych we wnioskach pomocowych ze stanem faktycznym.  Zasady kontroli uregulowane są  w  rozporządzeniach Unii Europejskiej  ich nowelizacjach  oraz w ustawach  i rozporządzeniach krajowych. Kontrole na miejscu w ramach płatności bezpośrednich w zakresie kwalifikowalności powierzchni realizowane są dwiema  metodami , metodą inspekcji terenowej i metodą FOTO. Kontrola metodą inspekcji terenowej polega na przeprowadzeniu kontroli w terenie i dokonanie pomiaru powierzchni wszystkich działek rolnych w celu weryfikacji powierzchni zgłoszonych we wniosku. Kontrola metoda FOTO polega na pomiarze powierzchni działek rolnych w oparciu o ortofotomapę ( cyfrowe odwzorowanie terenu na podstawie zobrazowań satelitarnych)  oraz przeprowadzenie wywiadu terenowego w trakcie którego sprawdza się rodzaj uprawy i wykonywane są  zdjęcia działek rolnych. 

BKM wykonuje również  wizytacje działań inwestycyjnych, których celem jest kontrola realizacji operacji.  Kontrole przeprowadzane są w ramach wsparcia bezpośredniego,  tytułem działań PROW 2004-2006,PROW 2007-2013, w ramach przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności, w ramach PO Ryby 2007-2013 i działań  pozostałych. Typowanie  do kontroli odbywa się metodą analizy ryzyka, losowo oraz manualnie.

Oprócz przeprowadzania kontroli terenowych do zadań  BKM między innymi  należy:

 • przygotowanie i obsługa dokumentacji kontrolnej, w tym zatwierdzanie wersji papierowej i elektronicznej raportów z czynności kontrolnych
 • przesyłanie wnioskodawcom i beneficjentom protokołów i  raportów  z czynności kontrolnych.
 • rozpatrywanie zażaleń wniesionych do protokołów i raportów z czynności kontrolnych w zakresie określonym w przepisach
 • prowadzenie aktualizacji  i modyfikacji referencyjnych danych wektorowych    w zakresie Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS i danych GIS.
 • prowadzenie monitoringów i sprawozdawczości na potrzeby  Departamentu Kontroli na Miejscu.

Biuro Rejestracji Zwierząt

Biuro Rejestracji Zwierząt Śląskiego Oddziału Regionalnego realizuje główny cel Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, którym jest pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

Swoje zadania wykonuje w szczególności poprzez:

 • współpracę z Inspekcją Weterynaryjną i innymi jednostkami organizacyjnymi  w zakresie wymiany informacji dot. producentów, siedzib stad i zwierząt zarejestrowanych w Centralnej Bazie Danych IRZ
 • weryfikację i nadzór nad wykonywaniem kontroli siedzib stad, w związku z kontrolami interwencyjnymi oraz kontrolami producentów występujących z wnioskami o wsparcie specjalne (do bydła, owiec i kóz)
 • sporządzanie zbiorczych raportów i analiz w oparciu o dane z Systemu IRZ
 • współpracę z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa
 • nadzór nad dystrybucją hologramów naklejanych na paszporty dla bydła
 • i formularzy systemowych, dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich
 • nadzór i weryfikację danych wprowadzanych do Centralnej Bazy Danych IRZ przez biura powiatowe i posiadaczy (w ramach zgłoszeń elektronicznych przez Internet)
 • koordynację i nadzór nad 17 biurami powiatowymi w zakresie spraw związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt.

Wydział GIS

Wydział GIS wchodzący w skład Departamentu Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych zajmuje się aktualizacją i modyfikacją referencyjnych danych wektorowych w zakresie Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS i danych GIS. System Identyfikacji Działek Rolnych pozwala na jednoznaczną identyfikację i lokalizację działek referencyjnych w przestrzeni oraz kontrolę pod względem kwalifikowalności do dopłat, w odniesieniu do danego schematu pomocowego. Aktualizacja i modyfikacja referencyjnych danych wektorowych w zakresie LPIS odbywa się na podstawie: rozbieżności zgłaszanych przez rolnika na załącznikach graficznych, danych pochodzących z kontroli na miejscu, rozbieżności wynikających z aktualnej ortofotomapy, rozbieżności wynikających z aktualnych danych ewidencji gruntów i budynków.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi  prowadzi sprawy kadrowe, płacowe i socjalne pracowników Oddziału Regionalnego i podległych Biur Powiatowych. Przygotowuje i przeprowadza szkolenia oraz egzaminy z procedur. Planuje i organizuje szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Biuro Finansowo-Księgowe

BFK sporządza projekty planów finansowych oraz dokumentację na potrzeby rozliczeń środków finansowych. Zarządza środkami pieniężnymi oraz prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z odrębnymi przepisami. Prowadzi sprawozdawczość na potrzeby Centrali ARiMR.

Biuro Oddziału Regionalnego

Biuro Oddziału Regionalnego (BOR) zajmuje się utrzymaniem i administrowaniem majątkiem, w tym nieruchomościami - siedzibami Biur Powiatowych i Oddziału Regionalnego, nadzoruje działanie systemów teleinformatycznych, administruje zabezpieczeniami fizycznymi, prowadzi postępowania przetargowe, gospodarkę samochodową i archiwum zakładowe. Obsługuje wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz zajmuje się działaniami promocyjnymi.