Podkarpacki OR ARiMR
Mapa Polski

Przetwórstwo rolno - spożywcze jest jedną z lepiej rozwiniętych dziedzin gospodarki. Największy potencjał  przetwórczy odzwierciedla się w branżach: mięsnej, zbożowo - młynarskiej, owocowo - warzywnej, mleczarskiej i cukrowniczej.

Przyszłość podkarpackiego rolnictwa jest bezpośrednio związana ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Wsparcie bezpośrednie, ułatwianie startu młodym rolnikom, modernizacja i inwestycje w gospodarstwach rolnych - to mechanizmy, które pozwalają naszym rolnikom bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Znaczny udział ludności wiejskiej umożliwia rozwój pracochłonnych kierunków produkcji, w tym żywności wysokiej jakości pochodzącej z gospodarstw ekologicznych oraz przetwórstwa rolno-spożywczego opartego w części na tradycyjnych metodach wytwarzania. Duża liczba osób zamieszkujących obszary wiejskie woj. podkarpackiego wymusza konieczność tworzenia tam nowych miejsc pracy poza rolnictwem, w tym m.in.: w usługach, handlu, rzemiośle, drobnym przemyśle i agroturystyce, a w nieodległym czasie również w enoturystyce.

Z uwagi na warunki społeczno-gospodarcze występujące w przeszłości, rolnictwo województwa podkarpackiego posiada własną specyfikę wyróżniającą się przede wszystkim dużym rozdrobnieniem agrarnym, nadmiarem zasobów siły roboczej oraz niską towarowością produkcji rolnej. Znaczne zróżnicowanie warunków przyrodniczo-glebowych sprawia, że produkcja rolnicza prowadzona jest zarówno na bardzo dobrych, jak i słabych glebach, w korzystnych i skrajnie niekorzystnych warunkach klimatycznych, na terenach nizinnych, podgórskich, a także górskich, na których użytkowanie gruntów rolniczych jest szczególnie uciążliwe.

W Podkarpackim największą powierzchnię użytków rolnych zajmują gleby IV, III i V klasy bonitacyjnej, zajmują one łącznie 87,2% użytków rolnych (UR). Udział gleb bardzo słabych (VI klasa), nadających się pod zalesienia, wynosi 7,4%. Natomiast udział gleb najlepszych (klasa I) i bardzo dobrych (klasa II) jest niewielki - łącznie zajmują 5,4% powierzchni użytków rolnych. Najlepsze dla rolnictwa są tereny leżące w pasie od Mielca przez Ropczyce i Rzeszów do Przemyśla. Czynnikiem obniżającym jakość gleb jest znaczne ich zakwaszenie. Około 71% powierzchni użytków rolnych wymaga wapnowania.

Region położony jest w południowo-wschodniej części kraju. Stolicą województwa podkarpackiego jest Rzeszów, gdzie mieści się siedziba Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Siedziba Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR mieści się w biurowcu CONRES przy al. Rejtana 36 w Rzeszowie. Z uwagi na szerokie spektrum instrumentów wsparcia jakie oferuje ARiMR struktura organizacyjna ma złożony charakter. W ramach oddziału występują określone układy komórek organizacyjnych oraz struktury terenowe - Biura Powiatowe.  Siedziby Biur mieszczą się w każdym z 21 powiatów województwa podkarpackiego.

Harmonogramu planowanych szkoleń z wypełniania wniosku o dopłaty bezpośrednie za pośrednictwem eWnioskuPlus - otwórz

Z dniem 13.11.2017r. na mocy Zarządzenia Prezesa ARiMR Pani Marii Fajger rozpoczyna swoją działalność - "Biuro Działań Premiowych", które stanowi nową komórkę organizacyjną Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie.

Do zadań nowego biura należy obsługa wniosków oraz prowadzenie spraw na etapie wdrożenia i autoryzacji płatności w zakresie PROW 2014 - 2020 obejmujących poddziałania:

 • 6.1 "Premie dla młodych rolników",
 • 6.2 "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej",
 • 6.3 "Restrukturyzacja małych gospodarstw"
 • oraz w zakresie PROW 2007-2013 działania 112 tj. "Ułatwianie startu młodym rolnikom".

Wszystkie te działania mają charakter premiowy i służą sfinansowaniu inwestycji trwałych jak i obrotowych: przez młodych rolników w nowo tworzonych gospodarstwach rolnych, rolników gotowych rozwijać i zrestrukturyzować swoje małe gospodarstwo, a także dla rolników rozpoczynających działalność pozarolniczą.

Nowe biuro będzie mieściło się w budynku Powiatowego Biura ARiMR w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 46.

Beneficjentów wymienionych działań jak i potencjalnych Wnioskodawców zapraszamy do nowego biura, dokumenty dotyczące tych działań można również składać w Oddziale Regionalnym ARiMR w Rzeszowie przy al. Rejtana 36.

Reorganizacja i wydzielenie biura ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji i obsługi wniosków o przyznanie pomocy, jak również kontrolę i monitoring zobowiązań wieloletnich  w tych działaniach.

Adres:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Podkarpacki Oddział Regionalny

Al. Tadeusza Rejtana 36

35-310 Rzeszów

Punkt Obsługi Klienta: 17/875 60 00

Fax: 17/864 25 50

Biuro Działań Premiowych

ul. Lubelska 46

35 - 233 Rzeszów

Tel. 17 875 60 77

Podkarpacki Oddział Regionalny

Siedziba Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Siedziba Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Punkt Obsługi Klienta
Punkt Obsługi Klienta

Dyrekcja Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Teresa Pamuła - Dyrektor
Teresa Pamuła
Dyrektor
Wiesław Polek - Zastępca Dyrektora
Wiesław Polek - Zastępca Dyrektora
Andrzej Kraska - Zastępca Dyrektora
Andrzej Kraska - Zastępca Dyrektora

Główne cele ARiMR

 • Wspieranie inwestycji w rolnictwie,  przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach na rzecz rolnictwa.
 • Działania na rzecz poprawy  agrarnej.
 • Działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz rozwoju kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej.
 • Wspieranie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich.
 • Wspieranie grup producentów rolnych.

Funkcje ARiMR

 • Agencja płatnicza dla instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (Płatności, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rynek owoców i warzyw, Rynek rybny).
 • Instytucja wdrażająca i płatnicza dla Sektorowych Programów Operacyjnych (SPO Restrukturyzacji i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006).
 • Instytucja obsługująca instrumenty pomocy krajowej w tym m.in.. Kredyty preferencyjne,
 • Poręczenia  i spłaty kredytów od 1994 roku.
 • Akredytowana Agencja SAPARD od 2002 roku.
 • Agencja Płatnicza dla PROW 2007 - 2013
 • Agencja Płatnicza dla PROW 2014 - 2020

Beneficjenci ARiMR

 • Rolnicy
 • Mieszkańcy wsi
 • Mikroprzedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego
 • Samorządy lokalne
 • Lokalne Grupy Działania
 • Grupy producentów rolnych
 • Nadleśnictwa Lasów Państwowych
 • Podmioty z sektora rybackiego

Struktura Organizacyjna Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
BZZL prowadzi sprawy kadrowe, płacowe i socjalne pracowników Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych. Przeprowadza rekrutację i selekcję kandydatów do pracy w Oddziale Regionalnym i podległych Biurach Powiatowych. Prowadzi sprawy związane ze zgłaszaniem i wyrejestrowywaniem pracowników z ubezpieczeń społecznych. BZZL zajmuje się również przygotowaniem, wdrażaniem i realizacją harmonogramu szkoleń dla pracowników Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych. Przeprowadza egzaminy i obsługuje system e-szkoleń w zakresie egzaminów z procedur. Przygotowuje i realizuje sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników. BZZL współpracuje z Urzędami Pracy oraz uczelniami wyższymi w zakresie organizacji staży dla osób bezrobotnych, przygotowania zawodowego oraz praktyk studenckich.

Biuro Oddziału Regionalnego
Do zadań BOR należy administrowanie i zarządzanie majątkiem oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych, w tym nieruchomościami użytkowanymi przez te jednostki organizacyjne, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie ochrony fizycznej obiektów, prowadzenie gospodarki samochodowej, udzielanie informacji o działaniach Agencji, przeprowadzanie wizytacji biur, nadzorowanie funkcjonowania użytkowanych systemów informatycznych, przeprowadzanie działań promocyjnych, a także obsługa wniosków o udostępnianie informacji publicznej w oddziale regionalnym.

Biuro Finansowo - Księgowe
BFK sporządza projekty planów finansowych oraz dokumentację na potrzeby rozliczeń środków finansowych. Zarządza środkami pieniężnymi oraz prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa
Rozpatruje skargi i wnioski, odpowiada za funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oddziale regionalnym i biurach powiatowych, nadzoruje przestrzeganie przepisów dot. ochrony informacji prawnie chronionych, w szczególności zasad ochrony danych osobowych i informacji niejawnych przez wszystkich pracowników, nadzoruje i koordynuje wdrożenie, utrzymywanie i testowanie planów zapewnienia ciągłości działania w oddziale i podległych biurach oraz wykonuje zadania z zakresu planowania obronnego i zarządzania kryzysowego.

Biuro Rejestracji Zwierząt
Do zadań BRZ należy nadzór i koordynacja spraw związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt realizowanych w biurach powiatowych, udział w kontrolach interwencyjnych siedzib stad oraz kontrolach obejmujących producentów, którzy wystąpili z wnioskami o płatność do zwierząt gatunków: bydło, owce, kozy. Biuro przeprowadza wizytacje biur powiatowych w zakresie realizacji procedur wdrożeniowych. Nadzoruje i koordynuje działania dotyczące ewidencji producentów na poziomie biur. Prowadzi sprawozdawczość. Do zadań biura należy także dystrybucja hologramów naklejanych na paszporty bydła oraz druków, na których posiadacze zwierząt zgłaszają wszystkie zdarzenia dotyczące zwierząt gospodarskich (urodzenie, przemieszczenie, ubój, zabicie, padnięcie).

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego
Realizuje zadania związane z rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, począwszy od przedakcesyjnego programu SAPARD, a następnie w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006", PROW 2004-2006, PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" oraz PROW 2007-2013. Obecnie wdrażany jest PROW 2014-2020.

Biuro Kontroli na Miejscu
Biuro Kontroli na Miejscu Podkarpackiego Oddziału Regionalnego realizuje czynności kontrolne wnioskodawców i beneficjentów w ramach wszystkich programów pomocowych Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa realizowanych przez ARiMR. Głównym zadaniem Biura Kontroli na Miejscu jest weryfikacja danych z wniosku objętego wsparciem ze stanem faktycznym w terenie. Ponadto prowadzi nadzór nad podmiotami zewnętrznymi realizującymi kontrole powierzchniowe metodą FOTO.

Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich
Realizuje zadania m.in. dotyczące obsługi wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wsparcia w ramach Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw. Nadzoruje i koordynuje działania z zakresu ewidencji producentów oraz płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz PROW 2004-2006, PROW 2007-2013, PROW 2014-2020 realizowanych na poziomie biura powiatowego. Rozpatruje odwołania wnoszone przez rolników od decyzji wydawanych przez kierowników biur powiatowych, jak również rozlicza należności, m.in. kwot zwróconych przez beneficjentów.

BIURA POWIATOWE PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR

 

PowiatAdres biuraFaxTelefonKierownik Biura Powiatowego
Bieszczadzki

38-700 Ustrzyki Dolne ul. Rynek 6

zobacz mapę

13
461 11 41
13
461 37 61
Mariusz Smaczny
Brzozowski

36-200 Brzozów ul. 3-go Maja 1

zobacz mapę

13
434 31 61
13
434 41 01
Anna Chrupek
Dębicki

39-200 Dębica ul. Kolejowa 36

zobacz mapę

14
670 35 73
14
676 60 11
Zbigniew Siedlarz
Jarosławski

37-500 Jarosław ul. Grunwaldzka 7

zobacz mapę

16
623 29 11
16
624 20 45
Stanisław Kłopot
Jasielski

38-200 Jasło ul. Słowackiego 6

zobacz mapę

13
448 08 50
13
448 42 81
Ewa Różycka
Kolbuszowski

36-100 Kolbuszowa ul. Towarowa 4

zobacz mapę

17
227 21 62
17
227 00 30
Marek Łeptuch
Krośnieński

38-400 Krosno ul. Żwirki i Wigury 9

zobacz mapę

13
436 45 42
13
420 40 81
Anna Oleksińska
Leski

38-600 Lesko ul. Moniuszki 6

zobacz mapę

13
469 65 80
13
469 92 41
Stanisław Lewicki
Leżajski

37-300 Leżajsk ul. Mickiewicza 20

zobacz mapę

17
242 62 58
17
240 67 00
Kazimierz Matuszek
Lubaczowski

37-600 Lubaczów ul. Mazury 3

zobacz mapę

16
632 46 48
16
633 02 11
Mariusz Borowiec
Łańcucki

37-100 Łańcut ul. Traugutta 20

zobacz mapę

17
225 85 23
17
224 03 30
Maria Tarała
Mielecki

39-300 Mielec ul. Sienkiewicza 1

zobacz mapę

17
585 39 56
17
581 06 10
Stanisław Kagan
Niżański

37-400 Nisko ul. Rzeszowska 42

zobacz mapę

15
841 54 01
15
843 28 74
Józef Szufnarowski
Przemyski

37-700 Przemyśl ul. Grunwaldzka 58

zobacz mapę

16
670 30 94
16
677 00 63
Mariusz Grzęda
Przeworski

37-200 Przeworsk ul.Budowlanych 1

zobacz mapę

16
648 66 47
16
649 04 60

Tomasz Kojder
Ropczycko-Sędziszowski

39-100 Ropczyce ul. Barbary 4

zobacz mapę

17
221 85 36
17
221 06 20
Antoni Dymon
Rzeszowski

35-233 Rzeszów ul. Lubelska 46

zobacz mapę

17
864 20 26
17
860 22 41
Maciej Mikosz
Sanocki

38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29

zobacz mapę

13
464 75 20
13
464 68 61
Jan Migielicz
Stalowowolski

37-450 Stalowa Wola ul. Dmowskiego 10

zobacz mapę

15
844 54 74
15
843 28 60
Łukasz Durek
Strzyżowski

38-100 Strzyżów ul. 1-go Maja 38

zobacz mapę

17
276 10 18
17
276 05 01
Wiesław Złotek
Tarnobrzeski

39-400 Tarnobrzeg ul. 1-go Maja 4a

zobacz mapę

15
822 95 51
15
823 47 48
Monika Porębska

Dokonania Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Od pomocy przedakcesyjnej po fundusze europejskie

SAPARD

Duża ilość złożonych wniosków w województwie podkarpackim w ramach programu SAPARD i innych środków pomocowych w zakresie rozwoju infrastruktury spowodowała, że nasze województwo jest dziś liderem wśród województw pod względem skanalizowania, gdzie liczba przyłączy na 100 mieszkańców w województwie wynosi 7,78 przy średniej krajowej 3,94.

Poziom wykorzystania środków w ramach SAPARD, przeznaczonych na inwestycje związane z działaniami w kierunku różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu alternatywnymi kierunkami produkcji i rozwojem usług.

Ogółem w ramach Programu SAPARD zrealizowanych zostało 1220 inwestycji oraz wypłacono kwotę
302 114 013, 44 zł

Program SAPARD - obok znaczącego wsparcia inwestycji na terenach wiejskich umożliwił upowszechnienie wiedzy o przepisach zasadach stosowanych w Unii Europejskiej. Dzięki realizacji tego programu, beneficjenci poznali zasady i nauczyli się wymogów proceduralnych związanych z ubieganiem się o środki pomocowe i dotacje unijne.

SPO Rolny i Rybny 2004 - 2006
Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb
Sektorowy Program Operacyjny
Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb

Program Operacyjny (SPO) "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” .był po akcesji wiodącym instrumentem wsparcia przekształceń strukturalnych   w sektorze rolno-spożywczym, finansowanym z udziałem środków Unii Europejskiej. W jego ramach wdrażano 15 działań z tego 9 wdrażała bezpośrednio ARiMR.

Program Operacyjny (SPO) „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb” to kolejny po akcesji instrument wsparcia obejmujący sektor rybacki, którego głównym celem była racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego oraz podniesienie konkurencyjności polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego. Produkty rybołówstwa oraz chowu i hodowli ryb, produkty przetwórstwa powinny odpowiadać zapotrzebowaniu rynku krajowego pod względem ceny i jakości oraz powinny być konkurencyjne na rynkach zagranicznych.

W ramach Programu Operacyjnego SPO Rolnego i SPO Rybnego w województwie podkarpackim łącznie wypłacono beneficjentom kwotę 132 219 026,83 zł.

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006

Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006 wdrażany był na terenie całego kraju przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która otrzymała akredytacje na Agencję Płatniczą. PROW był jednym z wielu działań Agencji, stanowił II filar Wspólnej Polityki Rolnej i obejmował wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w aspekcie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

Strategicznym celem tego Funduszu była poprawa konkurencyjności sektora rolno-spożywczego oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Beneficjenci w ramach PROW mogli ubiegać się o premie na założenie i kontynuacje różnorodnych inicjatyw i przedsięwzięć.

W ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie podkarpackim łącznie wypłacono beneficjentom kwotę 399 974 589,97 zł

Podstawowym celem płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego jest zapewnienie rolnikom stabilnego źródła dochodów przy jednoczesnym zagwarantowaniu stabilności dostaw produkcji rolnej i ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska naturalnego.

W ramach płatności bezpośrednich w latach 2004 - 2016 w województwie podkarpackim łącznie wypłacono beneficjentom kwotę 5 188 192 771,75 zł

Liczba wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich złożonych w ramach Kampanii 2004-2016 w województwie podkarpackim

Liczba wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich złożonych w ramach Kampanii 2004-2016 w województwie podkarpackim
PROW 2007 - 2013
PROW 2007 - 2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. W jego ramach wdrażane jest 23 działania z tego 15 wdraża bezpośrednio ARiMR oraz jako akredytowana agencja płatnicza realizuje także płatności dla wszystkich działań PROW 2007-2013.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich łącznie z ONW w województwie podkarpackim wypłacono beneficjentom kwotę 3 432 695 924,19 zł

PO RYBY 2007 - 2013
PO RYBY 2007 - 2013

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) i stanowi jeden z komponentów wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej.

W ramach tego Programu wspierane są przedsięwzięcia na rzecz uzyskania trwałej równowagi między zasobami morskimi, a zdolnością połowową polskiej floty rybackiej, a także stworzenia nowoczesnego  i konkurencyjnego sektora rybackiego w Polsce. Służy temu wsparcie m.in. adaptacji i modernizacji statków, hodowli i rybołówstwa śródlądowego, podniesienia standardów portów i zakładów przetwórstwa rybnego, a także aktywizacja lokalnych społeczności.

W ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w województwie podkarpackim łącznie wypłacono beneficjentom kwotę 45 950 529,50 zł

Zrealizowane płatności w woj. podkarpackim w latach 2002 - 2016
Wykres - zrealizowane płatności w woj. podkarpackim w latach 2002 - 2016
Wyubrane przykłady dobrych praktyk

Program:
SAPARD
Projekt:
Rozbudowa i modernizacja bazy gastronomiczno-turystycznej na stoku Kamienna Laworta
Działanie:
Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
Schemat:
4.2 Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich

Beneficjentem pomocy w ramach Programu SAPARD było przedsiębiorstwo z południowo wschodniego zakątka Polski, w województwie podkarpackim. Firma prowadzi wyciąg narciarski orczykowy w malowniczym miejscu, otoczonym ze wszystkich stron wzgórzami, na stoku góry Kamienna Laworta oraz świadczy usługi turystyczno-gastronomiczne.

W wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia w ramach Programu SAPARD w 2004 zmodernizowano zaplecze gastronomiczne przy pomocy nowoczesnego sprzętu, wybudowano strzeżone parkingi dla klientów oraz wyposażono istniejącą wypożyczalnię w sprzęt narciarski. Realizacja projektu przyczyniła się do utworzenia 6 nowych miejsc pracy.

Wyciąg narciarski

Program:
PROW 2007 - 2013
Projekt:
Przedmiotem inwestycji jest zakup: traka dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej- Kod PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych.
Działanie:
Tworzenie i rozwój mikroprzędsiebiorstw

W ramach inwestycji Beneficjent rozwija prowadzoną działalność gospodarczą. Celem operacji jest wzrost dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej poprzez zakup traka. Inwestycja ma wpływ na wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Efektem zrealizowanej inwestycji jest lepszy dostęp do usług tartacznych na obszarach wiejskich oraz stworzenie dodatkowego miejsca pracy.

Cięcie drewna
Tartak

Program:
SPO Rolny 2004 - 2006
Projekt:
Rozwój dodatkowej działalności w zakresie usług agroturystycznych
Działanie:
Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

12- hektarowe gospodarstwo rolne podporządkowane zostało agroturystyce, rekreacji i usługom dla gości. Tu tradycja spotyka się z nowoczesnością. Na pastwiskach wypasa się stado danieli liczące 11 sztuk, które jest  także atrakcją dla gości. Z ekologicznych i tradycyjnych upraw na stół dla gości i domowników trafiają smaczne i zdrowe owoce i ekologiczne warzywa. Goście mają tu kontakt ze zwierzętami jak pawie, króliki, kozy, kucyk, gołębie oraz daniele i rybki. To daje komfort wypoczynku blisko natury.

Agroturystyka
Daniel

Program:
PROW 2007 - 2013
Projekt:
Budowa bazy magazynowo - suszarniczej.
Działanie:
"Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej".

Magazyny zbożowe w Głuchowie, to jedna z trzech takich inwestycji podkarpackich rolników, która pokazuje, że warto zrzeszać się w grupy producenckie. Wyposażenie obiektu oraz zastosowane tam rozwiązania techniczne klasyfikują go jako jeden z najnowocześniejszych zakładów tego rodzaju w Polsce i Europie.

Łącznie  powstało:

 • 4 silosy po 2100 t, dwa silosy po 1000 t, 3 silosy buforowe każdy 330 t;
 • Suszarnia o wydajności 240 t na dobę kukurydzy mokrej;
 • Czyszczalnia;
 • Kosz przyjęciowy;
 • Laboratorium z wyposażeniem do badania jakościowego zbóż i rzepaku;
 • Waga samochodowa;
 • Urządzenie do poboru prób ze środków transportu.

Wydajność urządzeń to ok 130 t na  godzinę przy wydaniu i przyjęciu. Obiekt jest w pełni skomputeryzowany.

Silosy
Silosy

Program:
PROW 2007 - 2013
Projekt:
Zakup innowacyjnej maszyny do metaloplastyki
Działanie:
Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej

Firma bazuje na wielopokoleniowej tradycji rodzinnej. Głównym przedmiotem działalności jest kowalstwo artystyczne i metaloplastyka. W ofercie można znaleźć: bramy, kraty, ogrodzenia, stalowe konstrukcje.

mataloplastyka - wytwarzanie
mataloplastyk - gotowe elementy

Program:
PROW 2007 - 2013
Projekt:
Zakup ciągnika leśnego z wyciągarką do drewna, ręcznej pilarki spalinowej do drewna
Działanie:

W ramach inwestycji Beneficjent rozwija prowadzoną działalność gospodarczą, której celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz zwiększenie zatrudnienia o trzy etaty (osiągnięcie stanu zatrudnienia po zrealizowaniu inwestycji na poziomie pełnych 11 etatów). Efektem realizowanej inwestycji jest lepszy dostęp do usług związanych z leśnictwem na obszarach wiejskich.

ciągnik leśny
ciągnik leśny

Program:
PROW 2007 - 2013
Projekt:
Zakup kombajnu zbożowego New Holland
Działanie:
Modernizacja gospodarstw rolnych

Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej. Ze zbóż uprawiana jest głównie pszenica, które zajmuje około 70 - 80 ha, a kukurydza ok. 20 ha, rzepak 70 - 80 ha i buraki cukrowe 50 ha. Uprawa takiej ziemi nie była by możliwa bez parku maszynowego. Zakup kombajnu zbożowego New Holland  bardzo ułatwia pracę. Urządzenie tnące tego kombajnu ma szerokość 6 m. Dzięki mocnemu silnikowi w jedną godzinę można skosić i wymłócić 4 ha pszenicy. Do magazynowania i suszenia zboża w Tm gospodarstwie służy 10 silosów lejowych po 150 oraz 100 ton. W gospodarstwie stosowane jest wiele innowacyjnych sposobów gospodarowania i uprawy roli.

kombajn
kombajn podczas zbioru

Program:
PO RYBY 2007 - 2013
Projekt:
Zakup floty samochodowej - specjalistyczny transport
Działanie:
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013

Gospodarstwo rybackie obejmuje zespół stawów o powierzchni 800 ha. Wodę do nich doprowadza rzeka Wisznia. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli karpia królewskiego. Ryby karmione s a naturalnymi paszami. W polikulturze z karpiem hodowane są też amury, tołpygi, sumy szczupaki liny, jazie, karasie złociste i srebrzyste.

samochód do przewożenia ryb
staw