Kierownicy biur powiatowych ARiMR - otwórz

BIURA MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU

Biuro Działań Premiowych z siedzibą w Siedlcach:

Do zadań Biura Działań Premiowych należy nabór i obsługa wniosków złożonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

  • Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, typ operacji: Premie dla młodych rolników (poddziałanie 6.1);
  • Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, typ operacji: Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (poddziałanie 6.2);
  • Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, typ operacji: Restrukturyzacja małych gospodarstw (poddziałanie 6.3).

Ponadto, Biuro Działań Premiowych prowadzi na bieżąco obsługę wniosków przyjętych w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, między innymi w zakresie zmian biznes planów, kontroli zobowiązań i obsługi ankiet monitorujących.

Siedziba Biura Działań Premiowych znajduje się w Siedlcach, przy ulicy Warszawskiej 133.

Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich:

Do zadań Biura należy realizacja spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej z następujących form wsparcia dla polskiej wsi:
- Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006;
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i 2014-2020;
- Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw.
- Wsparcia krajowego w latach 2014-2020 w zakresie zadań będących  w wyłącznej obsłudze Agencji,
- Udzielnie pomocy finansowej w formie rekompensat  wypłacanych producentom rolnym za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt objętych programem bioasekuracji;
- Wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw
- Nadzwyczajne środki wsparcia  rynku wieprzowiny;
- Nadzwyczajna pomoc finansowa na ograniczenie produkcji mleka.
Ponadto Biuro nadzoruje i koordynuje działania wykonywane na poziomie biur powiatowych w zakresie:
- ewidencji producentów;
- systemów wsparcia bezpośredniego;
- działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i 2014-2020 wykonywanych na poziomie biur powiatowych.

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego:

Do zadań Biura Wsparcia Inwestycyjnego należy nabór i obsługa wniosków Biuro Wsparcia Inwestycyjnego, prowadzi obecnie nabory oraz obsługę wniosków w ramach PROW 2014-2020, w odniesieniu do poddziałań:

  • Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, typ operacji Modernizacja gospodarstw rolnych (poddziałanie 4.1);
  • Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, typ operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych (poddziałanie 4.2);
  • Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej, typ operacji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych (poddziałanie 6.4);
  • Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, typ operacji Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej (poddziałanie 5.2);
  • Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, typ operacji Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (poddziałanie 6.2);
  • Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, typ operacji Premie dla młodych rolników (poddziałanie 6.1);
  • Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, typ operacji Restrukturyzacja małych gospodarstw (poddziałanie 6.3).

Do zadań Biura Wsparcia Inwestycyjnego należy również obsługa wniosków w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, zgodnie z właściwymi priorytetami.

Ponadto Biuro Wsparcia Inwestycyjnego, prowadzi na bieżąco obsługę wniosków przyjętych w ramach działań PROW na lata 2007-2013, między innymi w zakresach zmian biznes planów, kontroli zobowiązań, obsługi ankiet monitorujących oraz wniosków w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Biuro Kontroli na Miejscu:

Biuro Kontroli na Miejscu Mazowieckiego Oddziału Regionalnego realizuje czynności kontrolne wnioskodawców w ramach wszystkich programów pomocowych Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa realizowanych przez ARiMR. Głównym zadaniem Biura Kontroli na Miejscu jest weryfikacja danych z wniosku objętego wsparciem ze stanem faktycznym w terenie. Ponadto prowadzi nadzór nad podmiotami zewnętrznymi realizującymi kontrole powierzchniowe metodą FOTO.

Biuro Rejestracji Zwierząt:

Do zadań BRZ należy nadzór i koordynacja spraw związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt realizowanych w biurach powiatowych, udział w kontrolach interwencyjnych siedzib stad oraz kontrolach obejmujących producentów, którzy wystąpili z wnioskami o płatność do zwierząt gatunków: bydło, owce, kozy. Biuro przeprowadza wizytacje biur powiatowych w zakresie realizacji procedur wdrożeniowych. Nadzoruje i koordynuje działania dotyczące ewidencji producentów na poziomie biur. Prowadzi sprawozdawczość. Do zadań biura należy także dystrybucja hologramów naklejanych na paszporty bydła oraz druków, na których posiadacze zwierząt zgłaszają wszystkie zdarzenia dotyczące zwierząt gospodarskich (urodzenie, przemieszczenie, ubój, zabicie, padnięcie).

Biuro Finansowo - Księgowe:

Biuro  sporządza projekty planów finansowych oraz dokumentację na potrzeby rozliczeń środków finansowych. Zarządza środkami pieniężnymi oraz prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z odrębnymi przepisami. Prowadzi sprawozdawczość na potrzeby Centrali ARiMR.

Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa:

Do zadań Biura należy w szczególności przeprowadzanie kontroli pracy komórek organizacyjnych  Oddziału Regionalnego i podległych Biur Powiatowych, rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji, nadzorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony informacji prawnie chronionych.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi:

BZZL prowadzi sprawy kadrowe, płacowe i socjalne pracowników Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych. Przeprowadza rekrutację i selekcję kandydatów do pracy w Oddziale Regionalnym i podległych Biurach Powiatowych. Prowadzi sprawy związane ze zgłaszaniem i wyrejestrowywaniem pracowników z ubezpieczeń społecznych. BZZL zajmuje się również przygotowaniem, wdrażaniem i realizacją harmonogramu szkoleń dla pracowników Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych. Przeprowadza egzaminy i obsługuje system e-szkoleń w zakresie egzaminów z procedur. Przygotowuje i realizuje sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników. BZZL współpracuje z Urzędami Pracy oraz uczelniami wyższymi w zakresie organizacji staży dla osób bezrobotnych, przygotowania zawodowego oraz praktyk studenckich.

Biuro Oddziału Regionalnego:

Do zadań BOR należy administrowanie i zarządzanie majątkiem oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych, w tym nieruchomościami użytkowanymi przez te jednostki organizacyjne, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie ochrony fizycznej obiektów, prowadzenie gospodarki samochodowej, udzielanie informacji o działaniach Agencji, przeprowadzanie wizytacji biur, nadzorowanie funkcjonowania użytkowanych systemów informatycznych, przeprowadzanie działań promocyjnych, a także obsługa wniosków o udostępnianie informacji publicznej w oddziale regionalnym.

BIURA POWIATOWE MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR

Biura Powiatowe - mapa

 

PowiatAdres biurafaxtelefon
Białobrzeski

26-800 Białobrzegi ul. Składowa 5

zobacz mapę

48
613 06 07
48
613 06 10
Ciechanowski

06-400 Ciechanów ul. 17 Stycznia 60

zobacz mapę

23
672 17 83
23
673 91 38
Garwoliński

08-400 Garwolin Miętne, ul. Garwolińska 3

zobacz mapę

25
681 55 01
25
682 07 95
Gostyniński

09-500 Gostynin ul. Dybanka 4

zobacz mapę

24
235 56 99
24
235 00 56
Grodziski

05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 1

zobacz mapę

22
734 02 94
22
734 51 10
Grójecki

ul. Sportowa 7
05 - 600 Grójec

zobacz mapę

48
667 38 57
48
667 00 42
Kozienicki

26-900 Kozienice ul. Warszawska 72

zobacz mapę

48
614 80 98
48
611 32 15
Legionowski

05-120 Legionowo ul. Sikorskiego 11

zobacz mapę

22
767 96 18
22
767 96 19
Lipski

27-300 Lipsko ul. Iłżecka 1

zobacz mapę

48
378 10 86
48
378 40 10
Łosicki

08-200 Łosice ul. Narutowicza 6

zobacz mapę

83
359 06 29
83
359 08 28
Makowski

06-200 Maków Mazowiecki os. Bazar 15

zobacz mapę

29
717 02 78
29
717 37 78
Miński

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 12

zobacz mapę

25
758 08 13
25
759 60 78
Mławski

06-500 Mława ul. Joachima Lelewela 4

zobacz mapę

23
654 64 16
23
655 32 00
Nowodworski

05-180 Pomiechówek ul. Ogrodnicza 6

zobacz mapę

22
765 02 16
22
765 20 80
Ostrołęcki

07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 17

zobacz mapę

29
760 64 05
29
769 41 43
Ostrowski

07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Różańska 9

zobacz mapę

29
745 22 40
29
745 99 40
Otwocki

05-400 Otwock ul. Legionów 2

zobacz mapę

22
779 57 36
22
779 90 45
Piaseczyński

05-530 Góra Kalwaria ul. Rybie 8

zobacz mapę

22
736 12 99
22
736 14 70
Płocki

09-407 PŁOCK ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 35

zobacz mapę

24
264 31 81
24
267 31 32
Płoński

09-100 Płońsk ul. Sienkiewicza 11

zobacz mapę

23
662 89 46
23
664 01 41
Pruszkowski

05-820 Piastów ul. Harcerska 30

zobacz mapę

22
729 35 15
22
729 35 28
Przasnyski

06-300 Przasnysz ul. Szpitalna 10a

zobacz mapę

29
756 45 32
29
752 63 20
Przysuski

26-400 Przysucha ul. Szkolna 7

zobacz mapę

48
675 23 35
48
675 22 60
Pułtuski

06-120 Winnica Golądkowo 41 J

zobacz mapę

23
691 41 41
23
674 12 48
Radomski

26-600 Radom ul. Lubelska 65

zobacz mapę

48 365 57 2748
365 60 36
Siedlecki

08-110 Siedlce ul. Warszawska 133

zobacz mapę

25
633 15 81
25
633 68 40
Sierpecki

09-200 Sierpc ul. Wróblewskiego 2

zobacz mapę

24
275 51 49
24
275 89 72
Sochaczewski

96-500 Sochaczew ul. Łąkowa 22

zobacz mapę

46
861 83 59
46
861 83 58
Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski ul. Oleksiaka Wichury 3

zobacz mapę

 

25
643 00 01

 

25
643 08 60
Szydłowiecki

26-500 Szydłowiec ul. Wschodnia 68

zobacz mapę

48
617 48 62
48
617 88 51
Warszawa Zachód

05-082 Stare Babice, Wojcieszyn ul. Trakt Królewski 91

zobacz mapę

22
752 02 19

Węgrowski

07-100 Węgrów ul. Podlaska 1

zobacz mapę

25
792 54 13
25
792 02 23
Wołomiński

05-200 Wołomin
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

zobacz mapę

22
763 09 54
22
763 23 92
Wyszkowski

07-200 Wyszków ul. Świętojańska 54

zobacz mapę

29
742 32 28
29
743 12 61
Zwoleński

26-700 Zwoleń ul. Targowa 54

zobacz mapę

48
676 48 02

48
676 56 24
Żuromiński

09 - 300 Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 12

zobacz mapę

23
659 12 62
23
659 12 61
Żyrardowski

96-300 Żyrardów ul. Piaskowa 21/23

zobacz mapę

46
856 38 75
46
856 38 76