BIURA MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU

Biuro Działań Premiowych z siedzibą w Siedlcach:

Do zadań Biura Działań Premiowych należy nabór i obsługa wniosków złożonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

  • Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, typ operacji: Premie dla młodych rolników (poddziałanie 6.1);
  • Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, typ operacji: Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (poddziałanie 6.2);
  • Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, typ operacji: Restrukturyzacja małych gospodarstw (poddziałanie 6.3).

Ponadto, Biuro Działań Premiowych prowadzi na bieżąco obsługę wniosków przyjętych w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, między innymi w zakresie zmian biznes planów, kontroli zobowiązań i obsługi ankiet monitorujących.

Siedziba Biura Działań Premiowych znajduje się w Siedlcach, przy ulicy Warszawskiej 133.

Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich:

Do zadań Biura należy realizacja spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej z następujących form wsparcia dla polskiej wsi:
- Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006;
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i 2014-2020;
- Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw.
- Wsparcia krajowego w latach 2014-2020 w zakresie zadań będących  w wyłącznej obsłudze Agencji,
- Udzielnie pomocy finansowej w formie rekompensat  wypłacanych producentom rolnym za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt objętych programem bioasekuracji;
- Wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw
- Nadzwyczajne środki wsparcia  rynku wieprzowiny;
- Nadzwyczajna pomoc finansowa na ograniczenie produkcji mleka.
Ponadto Biuro nadzoruje i koordynuje działania wykonywane na poziomie biur powiatowych w zakresie:
- ewidencji producentów;
- systemów wsparcia bezpośredniego;
- działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i 2014-2020 wykonywanych na poziomie biur powiatowych.

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego:

Do zadań Biura Wsparcia Inwestycyjnego należy nabór i obsługa wniosków Biuro Wsparcia Inwestycyjnego, prowadzi obecnie nabory oraz obsługę wniosków w ramach PROW 2014-2020, w odniesieniu do poddziałań:

  • Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, typ operacji Modernizacja gospodarstw rolnych (poddziałanie 4.1);
  • Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, typ operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych (poddziałanie 4.2);
  • Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej, typ operacji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych (poddziałanie 6.4);
  • Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, typ operacji Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej (poddziałanie 5.2);
  • Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, typ operacji Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (poddziałanie 6.2);
  • Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, typ operacji Premie dla młodych rolników (poddziałanie 6.1);
  • Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, typ operacji Restrukturyzacja małych gospodarstw (poddziałanie 6.3).

Do zadań Biura Wsparcia Inwestycyjnego należy również obsługa wniosków w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, zgodnie z właściwymi priorytetami.

Ponadto Biuro Wsparcia Inwestycyjnego, prowadzi na bieżąco obsługę wniosków przyjętych w ramach działań PROW na lata 2007-2013, między innymi w zakresach zmian biznes planów, kontroli zobowiązań, obsługi ankiet monitorujących oraz wniosków w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Biuro Kontroli na Miejscu:

Biuro Kontroli na Miejscu Mazowieckiego Oddziału Regionalnego realizuje czynności kontrolne wnioskodawców w ramach wszystkich programów pomocowych Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa realizowanych przez ARiMR. Głównym zadaniem Biura Kontroli na Miejscu jest weryfikacja danych z wniosku objętego wsparciem ze stanem faktycznym w terenie. Ponadto prowadzi nadzór nad podmiotami zewnętrznymi realizującymi kontrole powierzchniowe metodą FOTO.

Biuro Rejestracji Zwierząt:

Do zadań BRZ należy nadzór i koordynacja spraw związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt realizowanych w biurach powiatowych, udział w kontrolach interwencyjnych siedzib stad oraz kontrolach obejmujących producentów, którzy wystąpili z wnioskami o płatność do zwierząt gatunków: bydło, owce, kozy. Biuro przeprowadza wizytacje biur powiatowych w zakresie realizacji procedur wdrożeniowych. Nadzoruje i koordynuje działania dotyczące ewidencji producentów na poziomie biur. Prowadzi sprawozdawczość. Do zadań biura należy także dystrybucja hologramów naklejanych na paszporty bydła oraz druków, na których posiadacze zwierząt zgłaszają wszystkie zdarzenia dotyczące zwierząt gospodarskich (urodzenie, przemieszczenie, ubój, zabicie, padnięcie).

Biuro Finansowo - Księgowe:

Biuro  sporządza projekty planów finansowych oraz dokumentację na potrzeby rozliczeń środków finansowych. Zarządza środkami pieniężnymi oraz prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z odrębnymi przepisami. Prowadzi sprawozdawczość na potrzeby Centrali ARiMR.

Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa:

Do zadań Biura należy w szczególności przeprowadzanie kontroli pracy komórek organizacyjnych  Oddziału Regionalnego i podległych Biur Powiatowych, rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji, nadzorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony informacji prawnie chronionych.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi:

BZZL prowadzi sprawy kadrowe, płacowe i socjalne pracowników Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych. Przeprowadza rekrutację i selekcję kandydatów do pracy w Oddziale Regionalnym i podległych Biurach Powiatowych. Prowadzi sprawy związane ze zgłaszaniem i wyrejestrowywaniem pracowników z ubezpieczeń społecznych. BZZL zajmuje się również przygotowaniem, wdrażaniem i realizacją harmonogramu szkoleń dla pracowników Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych. Przeprowadza egzaminy i obsługuje system e-szkoleń w zakresie egzaminów z procedur. Przygotowuje i realizuje sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników. BZZL współpracuje z Urzędami Pracy oraz uczelniami wyższymi w zakresie organizacji staży dla osób bezrobotnych, przygotowania zawodowego oraz praktyk studenckich.

Biuro Oddziału Regionalnego:

Do zadań BOR należy administrowanie i zarządzanie majątkiem oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych, w tym nieruchomościami użytkowanymi przez te jednostki organizacyjne, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie ochrony fizycznej obiektów, prowadzenie gospodarki samochodowej, udzielanie informacji o działaniach Agencji, przeprowadzanie wizytacji biur, nadzorowanie funkcjonowania użytkowanych systemów informatycznych, przeprowadzanie działań promocyjnych, a także obsługa wniosków o udostępnianie informacji publicznej w oddziale regionalnym.