Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

  1. W Centrali ARiMR - Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub z upoważnienia Prezesa ARiMR Dyrektor właściwej komórki organizacyjnej ds. skarg i wniosków, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:30 do 16:30 w Centrali Agencji w Warszawie ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, po uprzednim umówieniu, przez osobę zainteresowaną terminu spotkania. Termin spotkania można umówić telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. (22) 595-08-04.
  2. W Oddziałach Regionalnych ARiMR - Dyrektorzy OR, lub wyznaczeni zastępcy, w każdy poniedziałek, w godz. 14.30 - 16.30, po uprzednim umówieniu, przez osobę zainteresowaną terminu spotkania.
  3. W Biurach Powiatowych ARiMR - Kierownicy BP lub wyznaczeni zastępcy, w każdy poniedziałek, w godz. 14.30 - 16.30, po uprzednim umówieniu, przez osobę zainteresowaną terminu spotkania.

Numery telefonów do Oddziałów Regionalnych ARiMR oraz Biur Powiatowych ARiMR dostępne są w zakładce Oddziały Regionalne - otwórz

W pozostałe dni tygodnia, w godzinach pracy jednostek organizacyjnych, w sprawach skarg i wniosków, przyjmują:

  • w Centrali ARiMR - Dyrektor właściwej komórki organizacyjnej ds. skarg i wniosków,
  • w Oddziałach Regionalnych ARiMR - Kierownicy właściwych komórek organizacyjnych ds. skarg i wniosków w OR,
  • w Biurach Powiatowych ARiMR - Kierownicy BP lub wyznaczeni zastępcy.

Petycje

Informujemy, że zgodnie obowiązującą od dnia 06.09.2015 r. ustawą o petycjach (Dz.U.2014.1195):

1.    Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

2.    Petycja może być złożona w interesie:
1) publicznym;
2) podmiotu wnoszącego petycję;
3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

3.    Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

4.    Petycję składa się w formie pisemnej (podpisanej przez osobę fizyczną lub osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję) albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wymogiem określonym w przywołanej ustawie, na niniejszej stronie internetowej, Agencja będzie niezwłocznie zamieszczać informacje zawierające odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji złożonych do ARiMR, datę złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, także imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Powyższe informacje będą na bieżąco aktualizowane w zakresie przebiegu postępowania w sprawie petycji, w tym o zasięganych opiniach, przewidywanym terminie oraz sposobie załatwienia petycji.

Komunikat Prezesa ARiMR o petycjach rozpatrzonych w 2018 r.

Komunikat Prezesa ARiMR o petycjach rozpatrzonych w 2017 r.

Zbiorcza informacja o petycjach w 2016 r.

Petycja z dnia 08.03.2016 r.

Komunikat Prezesa ARiMR o petycjach w 2015 r.