Prezes Maria Fajger

Maria Fajger - (ur. 1963 w Dusznikach Zdroju)

Z wykształcenia jest inżynierem rolnictwa.

Od 25 lat zajmuje się sprawami związanymi z rolnictwem. Jest ekspertem w dziedzinie funduszy europejskich dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz rozwoju regionalnego.

Od sierpnia 2017 r. zarządza Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wcześniej m.in. (2006-2007) kierowała podkarpackim Odziałem Regionalnym Agencji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to największa agencja płatnicza w Unii Europejskiej. Wspiera rozwój polskiego rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich, pomaga w restrukturyzacji i unowocześnianiu sektora rybackiego.

ARiMR zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.
Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.

Maria Fajger nadzoruje:

Biuro Prasowe - otwórz

Biuro Prezesa - otwórz

Departament Analiz i Sprawozdawczości - otwórz

Departament Audytu Wewnętrznego - otwórz

Departament Bezpieczeństwa - otwórz

Departament Kontroli Wewnętrznej - otwórz

Departament Prawny i Zamówień Publicznych - otwórz

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi - otwórz