Informacje o możliwości korespondencyjnego zawierania aneksów do umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, ograniczona została możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami.

W celu zachowania ww. ograniczenia i przyspieszenia zawierania aneksów do umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" wprowadzono możliwość zawierania ww. aneksów w sposób korespondencyjny.

Jeśli złożony przez beneficjenta wniosek o aneksowanie umowy zostanie rozpatrzony pozytywnie, Agencja prześle do beneficjenta 2 egzemplarze aneksu do umowy o przyznaniu pomocy z prośbą o jego podpisanie oraz o niezwłoczne odesłanie podpisanego oryginału aneksu (w dwóch egzemplarzach) przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

Po otrzymaniu obu podpisanych aneksów Agencja odeśle jeden podpisany egzemplarz beneficjentowi. Dniem zwarcia aneksu do umowy jest dzień złożenia podpisu przez upoważnionego pracownika ARiMR.

W przypadku beneficjentów, którzy w dokumentach aplikacyjnych podali adres poczty elektronicznej i jednocześnie wyrazili zgodę na wykorzystanie tej formy kontaktu, wersja elektroniczna aneksu zostanie również przesłana na wskazany adres email z prośbą o złożenie podpisu na wydruku z ww. skanu, zeskanowanie jednostronnie podpisanego aneksu i odesłanie do Agencji pocztą elektroniczna. Przesłanie podpisanego aneksu w formie elektronicznej przyspieszy jego zawarcie, gdyż zostanie on zawarty niezwłocznie po jego otrzymaniu, a dniem zawarcia będzie dzień złożenia podpisu przez upoważnionego pracownika ARiMR na wydruku z ww. skanu aneksu. Taka sama data zostanie umieszczona na papierowych wersjach aneksu, przesłanych przesyłką pocztową w 2 egzemplarzach aneksu do umowy, z których jeden zostanie odesłany przesyłką pocztową beneficjentowi.

Jeśli Agencja nie będzie dysponować adresem poczty elektronicznej beneficjenta lub jego zgodą na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych, aneks do umowy zostanie zawarty wyłącznie w sposób korespondencyjny, czyli w drodze korespondencji papierowej przekazywanej pocztową przesyłką rejestrowaną. Datą zawarcia aneksu będzie wówczas data złożenia podpisu przez upoważnionego pracownika Agencji na dwóch egzemplarzach wersji papierowych aneksów podpisanych i przesłanych uprzednio przez beneficjenta rejestrowaną przesyłką pocztową.

Informacje dotyczące procedowania wniosków w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Informujemy, że w związku z aktualną  sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, ARiMR będzie przyjmowała kopie dokumentów potwierdzone za zgodność przez wnioskodawców, zastrzegając przy tym możliwość wezwania ich na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy, do przedłożenia dokumentacji potwierdzonej za zgodność w sposób określony w instrukcji do wniosku.

Przyjęty tryb postępowania nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku przedstawienia, w poświadczonych przez siebie za zgodność dokumentach, informacji prawdziwych i zgodnych ze stanem prawnym i faktycznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego. W związku z tym, wszyscy zainteresowani, korzystający z opisanych wyżej udogodnień, są zobligowani do złożenia, wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, stosownego oświadczenia w tej sprawie.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostały wrzutnie/ urny, w których można umieścić dokumenty , bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji. Data rejestracji dokumentów / wniosków / oświadczeń jest datą ich wpływu do ARiMR.  

Odłożenie w czasie kontroli na miejscu oraz wizyt w miejscu realizacji operacji

Wstrzymane zostaje czasowo przeprowadzanie kontroli na miejscu oraz wizyt w miejscu realizacji operacji. Dotyczy to wszystkich wnioskodawców oraz beneficjentów, których wnioski są aktualnie weryfikowane przez ARiMR oraz tych, którzy w najbliższym czasie wnioski takie złożą. Kontrole na miejscu oraz wizyty w miejscu realizacji operacji zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym, kiedy będzie to możliwe.

Do czasu przywrócenia realizacji kontroli na miejscu oraz wizyt w miejscu realizacji operacji ARiMR będzie zwracała się do wnioskodawców oraz beneficjentów (w formie elektronicznej o ile wnioskodawca lub beneficjent udzielił zgody na komunikację drogą elektroniczną lub w sposób tradycyjny) z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających prawidłowe zrealizowanie operacji. W zależności od tego, czego dotyczy dany wniosek, mogą to być np. zdjęcia maszyn oraz ich tabliczek znamionowych, zdjęcia budynków i obiektów budowlanych, oświadczenia wykonawców o wykonaniu robót, dodatkowe dokumenty potwierdzające obecny stan faktyczny, jak np. zdjęcia obrazujące miejsce zrealizowanej operacji, budynki i obiekty budowlane w ramach operacji, oraz inne dokumenty, które wnioskodawca lub beneficjent może posiadać lub może uzyskać. Dostarczenie tego typu dokumentacji pozwoli na szybsze zakończenie weryfikacji wniosków oraz ewentualne dokonanie płatności.

Ponadto, dokumenty można składać w formie elektronicznej, jeżeli podmiot posiada profil zaufany, za pośrednictwem platformy ePUAP - otwórz