Informujemy, że od dnia 25 maja, w biurach powiatowych ARiMR, wnioski kół gospodyń wiejskich o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich można składać osobiście. Pewne ograniczenia w zakresie ich składania mogą wystąpić w województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone.

Osobiste złożenie wniosków kół gospodyń wiejskich o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, tak aby obsługa odbywała się z poszanowaniem bezpieczeństwa zarówno rolników, jak i pracowników Agencji.

Niezależnie od powyższego informujemy, że nadal dostępne pozostają inne formy pozwalające na złożenie wniosków kół gospodyń wiejskich o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, wskazane poniżej (nadal polecane i preferowane przez Agencję).

Informujemy, że wnioski kół gospodyń wiejskich o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich należy składać:

a. w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-wpisu-do-krajowego-rejestru-kol-gospodyn-wiejskich.html, gdzie: wypełniony i podpisany dokument można wysłać pocztą na adres biura powiatowego właściwego ze względu na siedzibę koła (link do adresów biur powiatowych w podziale na oddziały regionalne www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html , kafelek Dane Teleadresowe)

  • wypełniony i podpisany dokument można złożyć do wrzutni udostępnionej we wszystkich biurach powiatowych,

b. w formie elektronicznej, jeżeli podmiot, który reprezentujesz posiada profil zaufany, a wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji mają możliwość złożenia podpisu za pośrednictwem platformy ePUAP. W przypadku składania wniosku o zarejestrowanie koła gospodyń wiejskich dokument ten należy opatrzyć profilem zaufanym osób będących w komitecie założycielskim oraz wszystkich założycieli.

W celu uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku, należy żądanie takie zgłosić wraz z wnioskiem do organu, do którego wniosek został złożony. Potwierdzenie złożenia wniosku może być przesłane pocztą lub na adres e-mail wskazany we wniosku. W przypadku złożenia wniosku za pomocą platformy ePUAP, potwierdzenie takie jest generowane automatycznie. Szczegóły opisane zostały w instrukcji składania wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich z wykorzystaniem portalu gov.pl oraz ePUAP: https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-wpisu-do-krajowego-rejestru-kol-gospodyn-wiejskich.html

Szczegóły dotyczące podpisywania dokumentu elektronicznie dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.

Adresy skrytek ePUAP (dla osób które posiadają profil zaufany) oraz adresy e-mail biur powiatowych dostępne są tutaj.