ARiMR informuje, że:

Zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych można dokonać:

Na stronie dostępne są również filmy instruktażowe oraz instrukcja użytkownika Portalu IRZplus.

W przypadku złożenia dokumentu dotyczącego  identyfikacji i rejestracji zwierząt do wrzutni umieszczonej w biurze powiatowym - Wnioskodawca może (na własne życzenie) otrzymać na wskazany adres poczty elektronicznej „Potwierdzenie złożenia dokumentu” w zakresie IRZ – w tym celu do składanych dokumentów należy dołączyć formularz Prośba o przesłanie potwierdzenia złożenia dokumentu w zakresie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (druk dostępny w biurach powiatowych lub na stronie ARiMR) - otwórz

Opłaty za paszport bydła / duplikat paszportu bydła:

Opłaty należy wnieść przed wydaniem paszportu bydła lub jego duplikatu oraz przed ich doręczeniem za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Opłatę można uiścić bezpośrednio w Biurze Powiatowym ARiMR lub przelewem na rachunek bankowy:

BGK Nr: 46 1130 1017 0000 3160 0020 0013

Powyższy rachunek bankowy dotyczy przyjmowania wpłat (za wydanie paszportu bydła lub jego duplikatu oraz za doręczenie paszportu bydła lub jego duplikatu) od posiadaczy z całego kraju, niezależnie w jakim Biurze Powiatowym ARiMR są składane zgłoszenia.

Opłata za doręczenie paszportu bydła/ duplikatu paszportu bydła pobierana jest w przypadku, gdy posiadacz zwierzęcia wyrazi zgodę na doręczenie mu tego paszportu lub jego duplikatu za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. (art. 19 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt).

Wszyscy, którzy zaznaczyli na Zgłoszeniu bydła do rejestru lub Wniosku o wydanie duplikatu paszportu bydła, sposób odbioru paszportu/ duplikatu paszportu „osobisty”, a chcą otrzymać paszport/ duplikat paszportu drogą pocztową muszą:

  • dokonać opłaty za doręczenie paszportu bydła/ duplikatu paszportu bydła
  • złożyć w biurze powiatowym potwierdzenie wniesienia opłaty za doręczenie paszportu bydła/ duplikatu paszportu bydła listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
  • złożyć w biurze powiatowym Oświadczenie, w którym wyrażają zgodę na przesłanie paszportu bydła/ duplikatu paszportu bydła za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego - (Pobierz Oświadczenie)

Oświadczenie to (które także może być napisane odręcznie), należy złożyć w biurze powiatowym lub przesłać w formie skanu/zdjęcia na adres mailowy Kancelarii Biura Powiatowego, do którego złożone zostało Zgłoszenie bydła do rejestru/ Wniosek o wydanie duplikatu paszportu bydła.

Składając nowe Zgłoszenie bydła do rejestru należy pamiętać:

  • o zaznaczeniu sposobu odbioru paszportu za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego (…). Zaznaczenie powyższego check boxu na zgłoszeniu jest równoznaczne z wypełnieniem oświadczenia o przesłaniu paszportu (nie trzeba składać dodatkowego oświadczenia). Składając Zgłoszenie bydła do rejestru za pośrednictwem Portalu IRZplus zaznaczenie, że paszport bydła ma zostać przesłany jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o przesłaniu paszportu (nie trzeba składać dodatkowego oświadczenia).
  • o dokonaniu opłaty za wydanie paszportu i doręczenie paszportu bydła przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru oraz przesłanie potwierdzenia opłaty na adres e-mail Kancelarii Biura Powiatowego, do którego zostało złożone Zgłoszenie bydła do rejestru.

Przykładowe wzory wypełniania formularzy zgłoszeń i zamówień:
W celu ułatwienia wypełniania formularzy Agencja przygotowała wzory - otwórz

Wnioski o wydanie informacji w zakresie IRZ:

  • Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP w gospodarstwie na potrzeby przetargu w KOWR (pobierz wniosek)
  • Wniosek o wydanie informacji w zakresie danych dotyczących zwierząt w siedzibach stad Producenta, zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych we wskazanym okresie (pobierz wniosek)

można składać:

  • w formie papierowej do wrzutni lub przesyłając na pośrednictwem operatora usług pocztowych,
  • w formie skanu na adres poczty elektronicznej biura powiatowego – adresy biur dostępne na stronie ARiMR pod linkiem: (https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html)


Po otrzymaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej skanu jednego z w/w Wniosków, pracownik biura powiatowego skontaktuje się z wnioskodawcą na wskazany we wniosku numer telefonu w celu dokonania weryfikacji.
Po pozytywnym potwierdzeniu uprawnień, wnioskowane informacje zostaną przesłane w formie skanu na wskazany we wniosku adres e-mail.