Grupy i organizacje producentów

W dniu 16 maja br. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), która m.in. uchyliła przepisy stanowiące o zawieszeniu i nierozpoczynaniu biegu terminów.

W związku z powyższym:

  • od dnia 24 maja 2020 r. biegną dalej wszelkie terminy, które uległy zawieszeniu na podstawie art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
  • od dnia 24 maja 2020 r. rozpoczynają swój bieg wszelkie terminy, które na podstawie art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nie rozpoczęły swojego biegu.

Natomiast w zakresie działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014-2020, terminy wynikające z procedury administracyjnej nie ulegały zawieszeniu, jednakże ARiMR przywróci termin, jeżeli czynność, dla której określony był termin zostanie dopełniona przez stronę nie później niż w terminie 60 dni po ustaniu tych przyczyn. Co oznacza, że wnioskodawcy i beneficjenci mogą wystąpić do właściwego dyrektora oddziału regionalnego ARiMR w ww. terminie z prośbą odpowiednio o przywrócenie lub przedłużenie terminu wykonania czynności w toku postępowania w sprawie przyznania lub wypłaty pomocy w razie uchybienia terminu wykonania określonych czynności w toku tych postępowań.

Jednocześnie mając na względzie konieczność wywiązania się ARiMR z nałożonych na Agencję zobowiązań, wznowieniu uległo wykonywanie czynności kontrolnych.