Informujemy, że od dnia 25 maja, w biurach powiatowych ARiMR, wnioski o wpis do ewidencji producentów można składać osobiście. Pewne ograniczenia w zakresie ich składania mogą wystąpić w województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone.

Osobiste złożenie wniosku o wpis do ewidencji producentów możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, tak aby obsługa odbywała się z poszanowaniem bezpieczeństwa zarówno rolników, jak i pracowników Agencji.

Niezależnie od powyższego informujemy, że nadal dostępne pozostają inne formy pozwalające na złożenie wniosków o wpis do ewidencji producentów, wskazane poniżej (nadal polecane i preferowane przez Agencję).

Informujemy, że wnioski o wpis do ewidencji producentów, bez względu na cel złożenia wniosku, można składać również:

a. w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html;

  • wypełniony i podpisany dokument można wysłać pocztą na adres biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (link do adresów biur powiatowych w podziale na oddziały regionalne www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html, kafelek Dane Teleadresowe),
  • wypełniony i podpisany dokument można złożyć do wrzutni udostępnionej we wszystkich biurach powiatowych,

b. w formie elektronicznej, jeżeli posiadasz profil zaufany. Wniosek o wpis do ewidencji producentów można złożyć poprzez platformę ePUAP w formie skanu dokumentu dołączonego do podania ogólnego do urzędu. Jeśli na wniosku wymagane jest złożenie podpisu małżonka lub współposiadacza gospodarstwa rolnego, to poza podpisem tych osób na przesłanym wniosku w formie skanu dokumentu, podanie musi być jeszcze dodatkowo opatrzone podpisem potwierdzającym tożsamość odpowiednio małżonka/współposiadacza gospodarstwa rolnego (profilem zaufanym).

W celu uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku, należy żądanie takie zgłosić wraz z wnioskiem do organu, do którego wniosek został złożony. Potwierdzenie złożenia wniosku może być przesłane pocztą lub na adres e-mail, wskazany we wniosku o wpis do ewidencji producentów, pod warunkiem wyrażenia przez wnioskodawcę i/lub jego pełnomocnika zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy i/lub pełnomocnika (sekcja XII wniosku). W przypadku złożenia wniosku za pomocą platformy ePUAP, potwierdzenie takie jest generowane automatycznie. Szczegóły opisane zostały w instrukcji składania wniosku o wpis do ewidencji producentów za pośrednictwem ePUAP: https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/IRZ/Ewidencja_producentow_-_instrukcja_epuap/instrukcja_skladanie_wniosku_EP_przez_ePUAP.pdf

Szczegóły dotyczące podpisywania dokumentu elektronicznie dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.

Adresy skrytek ePUAP (dla osób które posiadają profil zaufany) oraz adresy e-mail biur powiatowych dostępne są tutaj.