Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ….)  w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie  mają zastosowania przepisy o bezczynności organów oraz o obowiązku organu do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie.

Mając na uwadze powyższe, powiadomienia strony lub uczestników postępowania w aktualnie procedowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postępowaniach administracyjnych nie będą wysyłane.

W związku z realizacją programu polegającego na udzielaniu pomocy finansowej producentom trzody chlewnej, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, informuję że:

Wnioski należy składać:
a. w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/asf-pomoc-finansowa-dla-producentow-swin.html, gdzie:

  • wypełniony i podpisany dokument można wysłać pocztą na adres biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń (link do adresów biur powiatowych w podziale na oddziały regionalne https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html, kafelek Dane Teleadresowe)
  • wypełniony i podpisany dokument można złożyć do wrzutni/urny, udostępnionej we wszystkich biurach powiatowych,

b. w formie elektronicznej, jeżeli podmiot posiada profil zaufany, za pośrednictwem platformy ePUAP.

ARIMR odstępuje od wymogu poświadczania lub potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów składanych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy i wnioskiem o płatność.

Na etapie ubiegania się o pomoc Agencja przyjmować będzie dokumenty dołączone w formie kopii niepotwierdzonej lub niepoświadczonej za zgodność z oryginałem.

W terminie późniejszym, gdy będzie to już możliwe, Agencja, na etapie prowadzonego postępowania w sprawie przyznania pomocy wezwie do uzupełnienia prawidłowo potwierdzonych lub poświadczonych za zgodność kopii dokumentów.