Ważna informacja dotycząca możliwość zwolnienia z płacenia składek ZUS beneficjentów poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w związku z wejściem w życie „specustawy antykryzysowej”.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 568), zwanej dalej „specustawą antykryzysową”, istnieje możliwość skorzystania z przywilejów wynikających z ww. ustawy przez beneficjentów poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zgodnie z § 16 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1196, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem wykonawczym, beneficjent będzie musiał być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS) nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy i podlegać tym ubezpieczeniom co najmniej do dnia upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy.

W specustawie antykryzysowej pojawiły się m.in. następujące regulacje:

• „Art. 15g. 1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w ust. 7 i 10.

2. Przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) od przyznanych świadczeń, o których mowa w ust. 1.”.
• „Art. 15zq. 1. Osobie:

1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą",

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną” przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.”.

• „Art. 15zzb. 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.”.

• „Art. 31zp. 1. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek”, płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.”.

• „Art. 31zs. 1. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 31zo, zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki opłacone.”.

Informujemy, iż beneficjent poddziałania 6.2, zgodnie ze specustawą antykryzysową, będzie miał możliwość zwolnienia z opłacania składek do ZUS nadal bowiem będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu i zwolnienie z obowiązku ich płacenia będzie traktowane jako opłacanie składek, zatem warunek określony w § 16 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego nadal będzie spełniany.

Jednocześnie należy pamiętać o tym, iż zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego inwestycji w środki trwałe oraz inne środki związane z działalnością pozarolniczą nie finansuje się z innych środków publicznych. Zatem w przypadku skorzystania z przywilejów jakie daje specustawa antykryzysowa należy pamiętać o tym, iż koszty ubezpieczenia i świadczeń uzyskanych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w zakresie w jakim zostały dofinansowane na mocy specustawy antykryzysowej nie mogą podlegać wsparciu w ramach premii, gdyż byłoby to podwójne finansowanie ze środków publicznych.


W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa Państwa, jak również pracowników ARiMR, uprzejmie informuję, iż w ramach działań premiowych wprowadzone zostały następujące rozwiązania:

Odstąpienie od wymogu poświadczania lub potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów składanych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy i wnioskiem o płatność.

Zarówno na etapie ubiegania się o pomoc jak i wypłaty pomocy Agencja przyjmować będzie dokumenty dołączone w formie kopii nie potwierdzonej lub nie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Obecnie poświadczanie bądź potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem jest znacznie utrudnione lub całkowicie niemożliwe. Dlatego też, do odwołania, dopuszcza się składanie wniosków o przyznanie pomocy oraz ich weryfikację i przyznanie pomocy, jak również wniosków o płatność oraz ich weryfikację i zatwierdzenie do wypłaty, bez konieczności poświadczania bądź potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dostarczanych dokumentów wraz z ww. wnioskami.

W terminie późniejszym, gdy będzie to już możliwe Agencja, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie przyznania pomocy, wezwie do uzupełnienia prawidłowo potwierdzonych lub poświadczonych za zgodność kopii dokumentów. Nie dotyczy to dokumentów składanych, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, w formie oryginału. Dokumenty takie niezmiennie należy składać w takiej formie.

Natomiast autentyczność dokumentów dostarczonych wraz z wnioskiem o płatność zostanie zweryfikowana w terminie późniejszym, np. podczas kontroli na miejscu.

Odłożenie w czasie kontroli na miejscu

Wstrzymuje się czasowo przeprowadzanie kontroli na miejscu. Dotyczy to wszystkich Wnioskodawców oraz Beneficjentów, których wnioski są aktualnie weryfikowane przez ARiMR oraz tych, którzy w najbliższym czasie wnioski takie złożą. Kontrole na miejscu zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym, gdy będzie to możliwe.

Jednocześnie informuję, że do czasu przywrócenia realizacji kontroli na miejscu ARiMR będzie zwracała się do Wnioskodawców, czy też Beneficjentów pomocy z prośbą o dostarczenie dodatkowych wyjaśnień, czy też dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy lub prawidłowe zrealizowanie operacji, poprzez:

  • kontakt telefoniczny lub
  • za pomocą poczty elektronicznej, o ile wyrazili na to zgodę lub
  • wykorzystując tradycyjną korespondencję listowną.