Departament Kontroli i Bezpieczeństwa - nadzoruje Maria Fajger Prezes ARiMR

Departament Kontroli i Bezpieczeństwa realizuje zadania w zakresie przeprowadzania kontroli w jednostkach i komórkach organizacyjnych Agencji i podmiotach wdrażających, zapobiegania, wykrywania i raportowania nieprawidłowości, rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz nadzoru nad bezpieczeństwem zasobów Agencji, w tym bezpieczeństwem danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych. W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

 • opracowywania i aktualizacji planów kontroli wewnętrznej i polityki bezpieczeństwa w Agencji;
 • wykrywania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Agencji i wskazywania osób za nie odpowiedzialnych poprzez przeprowadzanie kontroli jednostek i komórek organizacyjnych Agencji;
 • współpracy z organami kontroli państwowej oraz organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także obsługi kontroli przeprowadzanych przez te podmioty i prowadzenie ich ewidencji, z wyjątkiem kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • koordynacji i nadzoru nad rozpatrywaniem informacji o nieprawidłowościach, w tym nieprawidłowościach zgłaszanych przez podmioty wdrażające;
 • monitorowania realizacji i aktualizacja polityki zwalczania nadużyć finansowych w Agencji;
 • przygotowywania analiz z zakresu stwierdzanych nieprawidłowości i nadużyć finansowych w zakresie działań obsługiwanych przez Agencję;
 • załatwiania skarg, wniosków i petycji wpływających do Centrali Agencji, dotyczących jej działalności oraz koordynacji i nadzoru w zakresie załatwiania skarg, wniosków i petycji przez komórki organizacyjne Centrali Agencji i odziały regionalne;
 • raportowania nieprawidłowości do właściwych organów krajowych i Unii Europejskiej;
 • określania zasad sprawowania nadzoru nad stanowiskami wrażliwymi w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej oraz opracowywania stosownych procedur we wskazanym zakresie;
 • inicjowania czynności naprawczych umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazywania i sygnalizowania potencjalnych zagrożeń;
 • opracowywania i monitorowania realizacji polityki antykorupcyjnej w Agencji;
 • przeprowadzania kontroli w komórkach i jednostkach organizacyjnych Agencji w tym, kontroli przestrzegania polityki bezpieczeństwa oraz kontroli efektywności uzyskanego poziomu bezpieczeństwa do założonych celów;
 • kontroli prawidłowości wykonywania zadań przez podmioty wdrażające z udziałem Departamentu Działań Delegowanych;
 • zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacyjnego;
 • standaryzacji poziomu bezpieczeństwa zasobów informacyjnych;
 • określania obowiązków osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji każdego szczebla zarządzania;
 • ustalania zadań i zakresu obowiązków podległym merytorycznie pracownikom struktury bezpieczeństwa, zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy ds. bezpieczeństwa w oddziałach regionalnych;
 • określania obowiązujących zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych;
 • nadzorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych we wszystkich komórkach i jednostkach organizacyjnych Agencji;
 • nadzoru i koordynacji wdrożenia, aktualizacji i testowania planów zapewnienia ciągłości działania w Centrali Agencji i oddziałach regionalnych oraz wykonywania i koordynacji zadań z zakresu planowania obronnego i zarządzania kryzysowego;
 • szkolenia pracowników Agencji i podmiotów wdrażających z zakresu zadań Departamentu.

 

p.o. Dyrektora
Szymon Lewczuk

Sekretariat:
tel.: 22 595-08-04, fax: 318-54-07