Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich związków kół gospodyń wiejskich

Związki kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich w zakresie realizacji zadań mogą współpracować i współdziałać ze sobą oraz na zasadzie dobrowolności zrzeszać się i tworzyć związki kół gospodyń wiejskich. Związek kół gospodyń wiejskich może być utworzony z inicjatywy co najmniej dwóch kół gospodyń wiejskich, które zadeklarują członkostwo w związku w drodze uchwały podjętej przez zebrania członków tych kół.

Szczegółowe zasady i warunki wstępowania do związku i występowania ze związku kół gospodyń wiejskich określają statuty związków kół. Statut może przewidywać dodatkowe wymogi dla członków związku.

Wymagania dotyczące statutu

Związek kół gospodyń wiejskich działa na podstawie uchwalonego przez siebie statutu.

Związek może działać na podstawie wzorcowego statutu, którego treść określa załącznik do ustawy o KGW. W każdym czasie związek działający na podstawie wzorcowego statutu może przyjąć własny statut, zgodny z poniższymi wymogami.

Statut określa w szczególności:

 1. nazwę i siedzibę związku;
 2. podmiotowy i terytorialny zakres działania związku;
 3. cele i zadania związku oraz środki ich realizacji;
 4. zakres i przedmiot działalności zarobkowej prowadzonej przez związek;
 5. sposób nabywania i utraty członkostwa oraz przyczyny utraty członkostwa w związku;
 6. prawa i obowiązki członków związku;
 7. sposób ustanawiania i regulowania składek członkowskich;
 8. organy związku, ich kompetencje, okres kadencji oraz tryb ich wyboru i odwoływania przed upływem kadencji;
 9. warunki podejmowania i ważności uchwał organów związku;
 10. sposób reprezentowania związku na zewnątrz w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych;
 11. majątek związku oraz sposób dysponowania tym majątkiem;
 12. zasady tworzenia i wykorzystania kapitałów (funduszy) własnych;
 13. tryb zmiany statutu związku;
 14. tryb likwidacji związku.

Obowiązek wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich

Związek kół gospodyń wiejskich podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Związek kół gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu do rejestru.

W imieniu związku kół działa komitet założycielski do czasu rejestracji związku, a następnie do czasu wyboru, zgodnie ze statutem, jego organów.

Komitet założycielski składa do kierownika właściwego miejscowo powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o wpis związku kół gospodyń wiejskich do rejestru wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje, w drodze decyzji, wpisu związku kół gospodyń wiejskich do rejestru po stwierdzeniu, że statut koła jest zgodny z przepisami prawa i założyciele koła spełniają wymagania określone w ustawie o KGW. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po dokonaniu wpisu, wydaje zaświadczenie o wpisaniu związku kół do rejestru.

We wniosku o wpis związku do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich podaje się m.in:

 1. nazwę związku kół;
 2. siedzibę i adres związku kół;
 3. nazwę i siedzibę kół będących założycielami związku;
 4. adres do doręczeń;
 5. własnoręczne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania kół będących założycielami związku;
 6. informacje o osobie lub osobach umocowanych do reprezentacji związku i sposobie tej reprezentacji;
 7. własnoręczne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania kół wybranych w skład komitetu założycielskiego.

Do kogo należy złożyć wniosek

Organem właściwym do spraw wpisu jest Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Do wydania decyzji o wpisaniu związku kół do rejestru oraz wydania zaświadczenia Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może upoważnić kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę związku.

Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek o wpis związku kół gospodyń wiejskich do KRKGW wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu (stanowiącego załącznik do ustawy KGW) składa do kierownika właściwego miejscowo powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Odmowa wpisu związku kół do rejestru

Jeśli Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stwierdzi, że statut związku kół lub jego zmiany nie spełniają wymogów, wyznaczy związkowi kół termin na dokonanie odpowiednich poprawek pod rygorem odmowy wpisu do rejestru.