Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich związków kół gospodyń wiejskich

Związki kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich w zakresie realizacji zadań mogą współpracować i współdziałać ze sobą oraz na zasadzie dobrowolności zrzeszać się i tworzyć związki kół gospodyń wiejskich. Związek kół gospodyń wiejskich może być utworzony z inicjatywy co najmniej dwóch kół gospodyń wiejskich, które zadeklarują członkostwo w związku w drodze uchwały podjętej przez zebrania członków tych kół.

Szczegółowe zasady i warunki wstępowania do związku i występowania ze związku kół gospodyń wiejskich określają statuty związków kół. Statut może przewidywać dodatkowe wymogi dla członków związku.

Wymagania dotyczące statutu

Związek kół gospodyń wiejskich działa na podstawie uchwalonego przez siebie statutu.

Związek może działać na podstawie wzorcowego statutu, którego treść określa załącznik do ustawy o KGW. W każdym czasie związek działający na podstawie wzorcowego statutu może przyjąć własny statut, zgodny z poniższymi wymogami.

Statut określa w szczególności:

 1. nazwę i siedzibę związku;
 2. podmiotowy i terytorialny zakres działania związku;
 3. cele i zadania związku oraz środki ich realizacji;
 4. zakres i przedmiot działalności zarobkowej prowadzonej przez związek;
 5. sposób nabywania i utraty członkostwa oraz przyczyny utraty członkostwa w związku;
 6. prawa i obowiązki członków związku;
 7. sposób ustanawiania i regulowania składek członkowskich;
 8. organy związku, ich kompetencje, okres kadencji oraz tryb ich wyboru i odwoływania przed upływem kadencji;
 9. warunki podejmowania i ważności uchwał organów związku;
 10. sposób reprezentowania związku na zewnątrz w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych;
 11. majątek związku oraz sposób dysponowania tym majątkiem;
 12. zasady tworzenia i wykorzystania kapitałów (funduszy) własnych;
 13. tryb zmiany statutu związku;
 14. tryb likwidacji związku.

Obowiązek wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich

Związek kół gospodyń wiejskich podlega obowiązkowi wpisu do KRKGW prowadzonego przez ARiMR. Z chwilą dokonania wpisu do KRKGW związek kół gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną. Zasada ta nie dotyczy związków kół gospodyń wiejskich, które jeszcze przed wpisem do KRKGW posiadały osobowość prawną nadaną im na podstawie innych przepisów prawa.

W imieniu związku kół działa komitet założycielski do czasu rejestracji związku w KRKGW, a następnie do czasu wyboru jego organów zgodnie ze statutem.

UWAGA!  Wprowadzono obowiązek wyboru zarządu dla wszystkich związków kół wpisanych do KRKGW. Związki kół, które zostały utworzone po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o KGW (22.07.2021 r.) są obowiązane do wyboru zarządu, w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania wpisu do KRKGW. Natomiast związki kół, które zostały wpisane do KRKGW przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o KGW i do tej pory nie wybrały zarządu, obwiązane są do wyboru zarządu, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy o KGW. Niewywiązanie się z obowiązku wyboru zarządu w przepisanym terminie powoduje przejście związku kół w stan likwidacji z mocy ustawy.

W imieniu związku kół gospodyń wiejskich utworzonego na podstawie ustawy o KGW, wniosek o wpis związku do KRKGW składa do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę związku kół zarząd związku kół gospodyń wiejskich, a w przypadku gdy zarząd nie został wybrany – komitet założycielski związku kół, dołączając do wniosku:

1) statut związku kół lub oświadczenie o przyjęciu przez związek kół wzorcowego statutu;

2) uchwałę o wyborze zarządu związku kół, a w przypadku gdy zarząd nie został wybrany – uchwałę założycieli związku kół o wyborze komitetu założycielskiego

3) uchwałę założycieli związku kół o przyjęciu statutu.
 
W imieniu związku kół gospodyń wiejskich, które przed wpisem do KRKGW posiadało osobowość prawną nadaną na podstawie innych przepisów prawa, wniosek o wpis związku kół do KRKGW składa osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji związku kół.
 
Kierownik biura powiatowego ARiMR właściwy ze względu na siedzibę związku kół dokonuje, w drodze decyzji, wpisu związku kół gospodyń wiejskich do KRKGW po stwierdzeniu, że statut związku kół jest zgodny z przepisami prawa, założyciele związku kół spełniają wymagania określone w ustawie o KGW oraz w KRKGW nie dokonano wpisu związku kół z siedzibą w tej samej wsi. Kierownik biura powiatowego ARiMR, po dokonaniu wpisu, wydaje zaświadczenie o wpisaniu związku kół do KRKGW.
 
Wniosek o wpis związku kół gospodyń wiejskich do KRKGW (wraz z załącznikami) zawiera w szczególności:

 • nazwę związku kół oraz jego siedzibę i adres;
 • listę założycieli związku kół z podaniem ich imion i nazwisk oraz miejsc zamieszkania;
 • oświadczenia założycieli związku kół o woli wejścia w skład jego członków oraz o miejscu zamieszkania na terenie działalności związku kół;
 • adres do doręczeń;
 • informacje o osobie albo  osobach umocowanych do reprezentacji związku kół i sposobie tej reprezentacji;
 • własnoręczne podpisy członków zarządu związku kół, a gdy zarząd nie został wybrany – osób wybranych w skład komitetu założycielskiego.

Do kogo należy złożyć wniosek

Organem właściwym do spraw wpisu do KRKGW jest Kierownik biura powiatowego ARiMR właściwy ze względu na siedzibę związku kół. Jest on właściwy do wydania decyzji o wpisie związku kół do KRKGW oraz do wydania zaświadczenia o tego rodzaju wpisie.

Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Wniosek o wpis związku kół gospodyń wiejskich do KRKGW wraz ze:

1) statutem związku kół lub oświadczeniem o przyjęciu przez związek kół wzorcowego statutu;

2) uchwałą o wyborze zarządu związku kół, a w przypadku gdy zarząd nie został wybrany – uchwałą założycieli związku kół o wyborze komitetu założycielskiego;

3) uchwałą założycieli związku kół o przyjęciu statutu.

- składa się do Kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę związku kół.

Odmowa wpisu związku kół do rejestru

Jeżeli Kierownik biura powiatowego ARiMR właściwy ze względu na siedzibę związku kół stwierdzi, że statut związku kół lub jego zmiany nie spełniają wymogów określonych w ustawie o KGW, wyznaczy związkowi kół termin na dokonanie odpowiednich poprawek, nie krótszy niż 14 dni, pod rygorem odmowy wpisu związku kół do KRKGW.