Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła działającego na podstawie odrębnych przepisów

Prawo pierwszeństwa

W okresie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy KGW, koła gospodyń wiejskich działające na podstawie przepisów dotychczasowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. poz. 217, z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723), przy rejestracji w oparciu o przepisy ustawy KGW mają prawo pierwszeństwa przed kołami, które miałyby zostać utworzone na podstawie przepisów niniejszej ustawy na terenie tych samych wsi.

Dotychczas działające koło gospodyń wiejskich może złożyć wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru lub złożyć oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwszeństwa. Takie stanowisko winno zostać zajęte w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy o KGW. Po upływie tego terminu wpis do rejestru będzie dokonywany zgodnie z kolejnością złożonych wniosków dla danej miejscowości.

Do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych, które wystąpią o rejestrację w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, nie stosuje się ograniczenia co do jednego koła w jednej wsi.

Do czasu rejestracji koła gospodyń wiejskich istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy działają na podstawie statutów dotychczasowych. W razie sprzeczności między statutami dotychczasowymi a przepisami niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy o KGW.

Obowiązek dostosowania statutu koła do ustawy

Działające w dniu wejścia w życie ustawy koła gospodyń wiejskich mogą dostosować statuty do wymagań ustalonych w ustawie i wystąpić z wnioskiem o dokonanie wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru zgodnie z przepisami ustawy.

Do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru, koła działające przed wejściem w życie niniejszej ustawy mogą dołączyć dokumenty poświadczające ich dotychczasową działalność, w szczególności statuty, zaświadczenia z organów jednostek samorządu terytorialnego, samorządu sołeckiego lub innych instytucji albo osób godnych zaufania.

Koła gospodyń wiejskich, które w okresie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie wystąpią z wnioskiem o dokonanie wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru zgodnie z przepisami ustawy o KGW, działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Pozostałe zasady wpisu do KRKGW, są tożsame z ogólnymi zasadami dotyczącymi wpisu kół, tworzonych na podstawie przepisów ustawy o KGW.