Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła działającego na podstawie odrębnych przepisów

Prawo pierwszeństwa

W okresie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy KGW, koła gospodyń wiejskich działające na podstawie przepisów dotychczasowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. poz. 217, z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723), przy rejestracji w oparciu o przepisy ustawy KGW miały zapewnione prawo pierwszeństwa przed kołami, które miałyby zostać utworzone na podstawie przepisów niniejszej ustawy. Oznaczało to, że w okresie miesiąca od wejścia w życie ustawy KGW, nie maił zastosowania przepis, iż na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło.   

Obecnie, powyższa regulacja nie ma już zastosowania, zatem wpis do rejestru jest dokonywany zgodnie z kolejnością złożonych wniosków dla danej wsi, sołectwa położnego w granicach administracyjnych miasta lub miasta do 5000 osób.

Obowiązek dostosowania statutu koła do ustawy

Działające w dniu wejścia w życie ustawy koła gospodyń wiejskich mogą dostosować statuty do wymagań ustalonych w ustawie i wystąpić z wnioskiem o dokonanie wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru zgodnie z przepisami ustawy.

Do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru, koła działające przed wejściem w życie niniejszej ustawy mogą dołączyć dokumenty poświadczające ich dotychczasową działalność, w szczególności statuty, zaświadczenia z organów jednostek samorządu terytorialnego, samorządu sołeckiego lub innych instytucji albo osób godnych zaufania.

Pozostałe zasady wpisu do KRKGW, są tożsame z ogólnymi zasadami dotyczącymi wpisu kół, tworzonych na podstawie przepisów ustawy o KGW.