Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła działającego na podstawie odrębnych przepisów

Prawo pierwszeństwa

W okresie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy o KGW, koła gospodyń wiejskich działające na podstawie przepisów dotychczasowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2019 r., poz. 491 t.j.) oraz na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261 t.j.), przy rejestracji w oparciu o przepisy ustawy o KGW miały zapewnione prawo pierwszeństwa przed kołami, które miałyby zostać utworzone na podstawie przepisów niniejszej ustawy. Oznaczało to, że w okresie miesiąca od wejścia w życie ustawy o KGW, nie miał zastosowania przepis, iż na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło.   

Obecnie, powyższa regulacja nie ma już zastosowania, wpis koła do rejestru jest dokonywany zgodnie z kolejnością złożonych wniosków dla danej wsi, sołectwa położnego w granicach administracyjnych miasta lub miasta do 5000 osób.

Obowiązek dostosowania statutu koła do ustawy

Działające w dniu wejścia w życie ustawy o KGW koła gospodyń wiejskich mogą dostosować statuty do wymagań ustalonych w ustawie i wystąpić z wnioskiem o dokonanie wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru, zgodnie z przepisami ustawy.

Do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru, koła działające przed wejściem w życie niniejszej ustawy mogą dołączyć dokumenty poświadczające ich dotychczasową działalność, w szczególności statuty, zaświadczenia z organów jednostek samorządu terytorialnego, samorządu sołeckiego lub innych instytucji albo osób godnych zaufania.

Pozostałe zasady wpisu do KRKGW, są tożsame z ogólnymi zasadami dotyczącymi wpisu kół, tworzonych na podstawie przepisów ustawy o KGW.