Obowiązki koła i związku kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich

Wpis zmiany danych do Rejestru

Obowiązkowemu wpisowi do rejestru podlegają zmiany danych wskazanych we wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru lub o wpis związku kół do rejestru, a także zmiany statutu koła/związku kół. Przez zmianę statutu rozumie się również uchwalenie przez istniejące koło oraz związek kół nowego statutu lub uchwalenie własnego statutu w miejsce stosowanego, wzorcowego statutu.

W sprawie wpisu zmiany danych a także zmiany statutu koła stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla wpisu koła/związku kół do rejestru, z tym że wniosek o wpis do rejestru składa zarząd koła lub związku kół.

Coroczne zgłoszenia zmian

Koło gospodyń wiejskich/związek kół do dnia 28 lutego każdego roku zgłasza do rejestru listę członków koła/związku kół według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Obowiązek ten nie dotyczy kół/związku kół, w których od 31 grudnia roku poprzedniego nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym.