Obowiązki koła i związku kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich

Wpis zmiany danych do Rejestru

Obowiązkowemu wpisowi do KRKGW podlegają zmiany danych wskazanych we wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do KRKGW lub o wpis związku kół do KRKGW, a także zmiany statutu koła/związku kół oraz listy zmiany członków koła/związku kół.

UWAGA! Wniosek o wpis zmiany do KRKGW składa się w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zmian, dołączając dokumenty potwierdzające wystąpienie tych zmian.

Przez zmianę statutu rozumie się również uchwalenie przez istniejące koło/związek kół nowego statutu lub uchwalenie własnego statutu w miejsce stosowanego, wzorcowego statutu.

W sprawie wpisu zmiany danych, a także zmiany statutu koła stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla wpisu koła/związku kół do KRKGW, z tym że wniosek o wpis do KRKGW składa zarząd koła lub związku kół.