Nadzór nad działalnością kół i związku kół gospodyń wiejskich

Nadzór nad działalnością kół gospodyń wiejskich/związku kół sprawuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw we współpracy z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, może powołać, w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, wojewódzkich koordynatorów wspierania kół gospodyń wiejskich/związku kół.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może badać sprawozdania koła/związku kół pod kątem ich rzetelności, dokonywać kontroli działalności koła/związku kół, dokonywać innych przewidzianych prawem czynności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania koła/związku kół. Czynności te Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podejmuje także na wniosek Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewniają wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu kół gospodyń wiejskich/związku kół, w tym przez powołanie w ramach kierowanych przez siebie biur pełnomocników do spraw kół gospodyń wiejskich.