Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy w 2019 roku:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY - otwórz

Wykaz pełnomocników ARiMR do spraw Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz

ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM - otwórz

Uchwała o wyborze Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich - otwórz

Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego Koła Gospodyń Wiejskich - otwórz

Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej - otwórz

Załącznik do wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej - otwórz

Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYDATKOWANIA POMOCY FINANSOWEJ DLA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH - otwórz

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. - otwórz

Rozporządzenie MIiR z dnia 28 listopada 2018 r. - otwórz

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. - otwórz

Rozporządzenie MIiR z dnia 29 kwietnia 2019 r. - otwórz

„Informujemy, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. z 2018 r. poz. 2229 ze zm.), w 2019 roku wniosek o przyznanie pomocy finansowej może być złożony nie później niż do dnia 31 października. Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”