Prawa i obowiązki wnioskodawców/beneficjentów w trakcie kontroli na miejscu

Kontrole przeprowadzane są na podstawie art. 30 ust.6 ustawy z dnia 10 lipca2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 2017 poz.1267 t.j.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz
w odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli (Dz.U. poz. 1645 z dnia 7 października 2016 r.).

Kontrole wykonywane są przez inspektorów terenowych Biur Kontroli na Miejscu z Oddziałów Regionalnych ARiMR lub pracowników Urzędu Marszałkowskiego w przypadku Priorytetu 4.

Kontrole na miejscu mogą być realizowane na każdym etapie obsługi operacji tj.:

 • po złożeniu wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę,
 • w trakcie realizacji operacji przez beneficjenta,
 • na zakończenie realizacji operacji,
 • po zakończeniu realizacji operacji przez beneficjenta , tj. kontrole trwałości operacji,
 • w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie,
 • po wyborze strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (dotyczy Priorytetu 4).


Zgodnie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz w odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli
(Dz.U. poz. 1645 z 7 października 2016 r.) kontrola może być przeprowadzona bez doręczenia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli w następujących przypadkach:

 • w wyniku uzyskania informacji o niewłaściwej realizacji operacji;
 • w celu sprawdzenia podjęcia przez podmiot kontrolowany działań, o których mowa w § 14 ust. 3 ww. rozporządzenia („Podmiot kontrolowany, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych, nie krótszym jednak niż 14 dni, informuje podmiot kontrolujący o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania”).

Celem przeprowadzanych kontroli na miejscu operacji realizowanych w ramach PO "Rybactwo i Morze” jest:

 • weryfikacja zgodności informacji zawartych w dokumentach składanych przez wnioskodawców/beneficjentów ze stanem faktycznym,
 • ocena prawidłowości i skuteczności realizacji operacji,
 • sprawdzenie, czy beneficjenci wywiązują się ze zobowiązań zawartych w umowach dofinansowanie.

Typowanie poszczególnych spraw do kontroli na miejscu odbywa się w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych (DBRiKT) ARiMR lub w Samorządzie Województwa w przypadku Priorytetu 4.

Typowania przeprowadzane są metodą analizy ryzyka jak i metodą losową. Zastosowana metodyka doboru zapewnia reprezentatywność próby i pozwala na wyłonienie operacji najbardziej narażonych na wystąpienie nieprawidłowości.

PRZEBIEG PROCESU KONTROLI NA MIEJSCU

1.  Poinformowanie beneficjenta o kontroli na miejscu

Podmiot, u którego ma być przeprowadzona kontrola zawiadamia się o terminie oraz zakresie planowanej kontroli, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

Kontrola może być również przeprowadzona przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli

 • na wniosek podmiotu, u którego ma być przeprowadzona kontrola,
 • lubjeżeli wymaga tego specyfika operacji, po uzyskaniu pisemnej zgody podmiotu ,u którego ma być przeprowadzona kontrola.


2.  Przeprowadzenie kontroli na miejscu

Kontrole na miejscu przeprowadzane są przez zespół kontrolny składający się co najmniej z dwóch inspektorów terenowych Biur Kontroli na Miejscu. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych inspektorzy muszą okazać upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz wylegitymować beneficjenta/osobę upoważnioną podczas kontroli.

Zakres kontroli na miejscu obejmuje m. in. przeprowadzenie następujących czynności:

 • kontrolę miejsca lokalizacji operacji;
 • kontrolę zestawienia rzeczowo-finansowego zadeklarowanego przez beneficjenta we wniosku
 • płatność;
 • kontrolę zrealizowanych inwestycji zadeklarowanych przez beneficjenta we wniosku
  o płatność w ramach danego działania;
 • kontrolę dokumentacji;
 • weryfikację zobowiązań beneficjenta wynikającą z umowy w ramach danego działania;
 • pomiar powierzchni  stawów zadeklarowanych przez beneficjenta we wniosku
  o dofinansowanie ( działanie 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”);
 • kontrolę realizacji wymogów zadeklarowanych przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie (działanie 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”);

Kontrola polega na:

 • sporządzeniu Informacji pokontrolnej wraz z załącznikami;
 • wykonaniu fotografii celem udokumentowania przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz potwierdzenia spełnienia zobowiązań bądź udokumentowania nieprawidłowości;
 • pozostawieniu śladu rewizyjnego na dokumentacji podlegającej kontroli na miejscu (ostemplowanie i podpisanie dokumentów) w celu udokumentowania przeprowadzenia weryfikacji poszczególnych wymogów zadeklarowanych przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie w ramach danego działania;
 • dokładny opis nieprawidłowości w przypadku, gdy zostaną stwierdzone przez inspektora terenowego;

Podczas kontroli na miejscu inspektorzy mogą poprosić o pisemne lub ustne informacje związane
z przedmiotem kontroli.

Obecność beneficjenta lub osoby przez niego upoważnionej podczas kontroli jest niezbędna, ponieważ bez udziału beneficjenta lub osoby przez niego upoważnionej inspektor nie ma możliwości kontroli wymaganych dokumentów.

3.  Wniesienie i przekazanie jednostce kontrolującej zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej sporządzonej podczas kontroli na miejscu.

Beneficjent może wnieść zastrzeżenia  w formie pisemnej do treści Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli beneficjent wnosi zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej, wówczas nie podpisuje dokumentu.

Jeżeli zastrzeżenia wpłyną po terminie 14 dni jednostka kontrolująca nie rozpatruje zgłoszonych zastrzeżeń, informując o tym beneficjenta.

Jeżeli zastrzeżenia wpłyną w terminie jednostka kontrolująca rozpatruje zgłoszone uwagi w terminie 14 dni od ich otrzymania.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń dwa niepodpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej z wniesionymi uwagami należy przekazać jednostce kontrolującej w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Jeżeli beneficjent nie zgłasza zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, podpisuje dwa egzemplarze i jeden z nich przekazuje bezpośrednio po kontroli jednostce kontrolującej .

W przypadku, gdy jednostka kontrolująca nie uwzględni zgłoszonych zastrzeżeń w całości lub w części odsyła do beneficjenta Informację pokontrolną w dwóch egzemplarzach wraz z uzasadnieniem w celu jej podpisania.

Beneficjent po otrzymaniu Informacji pokontrolnej po rozpatrzeniu zastrzeżeń w terminie 7 dni od jej otrzymania podpisuje ją i odsyła jeden egzemplarz jednostce kontrolującej lub nie podpisuje i odsyła jeden niepodpisany egzemplarz wraz uzasadnieniem odmowy podpisania.