Kontrole na miejscu w siedzibach stad

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadza dwa rodzaje kontroli w siedzibach stad posiadaczy zwierząt w celu sprawdzenia wypełniania obowiązków posiadaczy w zakresie przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt.


1.
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.  
Celem kontroli jest sprawdzenie spełnienia warunków kwalifikowalności do otrzymania płatności. Kontroli podlega co najmniej 5% wniosków o płatność z tytułu wsparcia do zwierząt z gatunków: bydło, owce i kozy. Gospodarstwa do kontroli typowane są na podstawie analizy ryzyka oraz losowo.
Zasady przeprowadzania kontroli regulują:
-    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008
-    Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności
-    Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności


2.
Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 2 kwietnia 2004 r. w odniesieniu do zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy i świnie.
Celem kontroli jest wyjaśnienie nieprawidłowości występujących w systemie informatycznym w celu zapewnienia aktualnej bazy danych systemu IRZ zgodnej ze stanem rzeczywistym w gospodarstwie. Kontrole realizowane są m.in. w przypadku, gdy postępowanie wyjaśniające przeprowadzone z posiadaczem zwierzęcia nie doprowadziło do wyjaśnienia niezgodności.Przebieg kontroli:

Kontrole przeprowadzają pracownicy ARiMR upoważnieni przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.  
Kontrolujący mają prawo do:
-    wstępu do siedziby stada,
-    dostępu do zwierząt,
-    żądania pisemnych lub ustnych informacji od właściciela stada związanych z przedmiotem kontroli,
-    wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów, kopii lub fotokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów, a także żądania wydruków z dokumentów prowadzonych przy zastosowaniu systemów informatycznych.

Kontrole na miejscu realizowane są przez zespoły kontrolne składające się z co najmniej dwóch inspektorów terenowych, pracowników ARiMR.
Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzany jest raport. Jeden egzemplarz raportu  otrzymuje producent, a drugi zachowuje Agencja.
W przypadku, gdy rolnik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie/protokole może zgłosić do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR zastrzeżenia na piśmie, co do ustaleń z kontroli w terminie:
- 3 dni od dnia doręczenia protokołu – w przypadku kontroli na podstawie ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt,
- 14 dni od dnia doręczenia raportu – w przypadku kontroli na podstawie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

W przypadku, gdy stwierdzone naruszenia obowiązków określonych w przepisach ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt stanowią naruszenie (niespełnienie) wymagań  systemu wzajemnej zgodności a posiadacz zwierząt jest beneficjentem pomocy finansowej udzielanej przez ARiMR, może to skutkować zmniejszeniem lub utratą płatności na podstawie art. 38 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014.