Warunki rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych

  1. Nie stosuje się nawozów w pobliżu wód powierzchniowych w odległościach określonych w tabeli nr 1:


    Jeżeli na gruntach rolnych występuje uprawa odległości określone w tabeli nr 1 można zmniejszyć o połowę pod warunkiem:

    • zastosowania nawozów za pomocą urządzeń aplikujących je bezpośrednio do gleby lub
    • podzielenia pełnej dawki nawozów co najmniej na 3 równe dawki, przy czym odstęp między zastosowaniem tych dawek nawozu nie może być krótszy niż 14 dni.

  2. Zabronione jest mycie rozsiewaczy nawozów i sprzętu do aplikacji nawozów oraz rozlewanie wody z ich mycia w odległości mniejszej niż 25 m od brzegu zbiorników wodnych, jezior, cieków naturalnych, rowów, kanałów, ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, oraz obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.