Stan realizacji kontroli na miejscu - kontrole na miejscu w ramach PROW 2004-2006

Do kontroli na miejscu w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich typowane jest co najmniej 2,5% beneficjentów danego działania. Obecność producenta rolnego lub jego pełnomocnika podczas kontroli jest niezbędna do przeprowadzenia czynności kontrolnych. Z każdej kontroli na miejscu sporządzany jest protokół z czynności kontrolnych w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden z nich przekazywany jest producentowi rolnemu.

Działanie 1 - Renty strukturalne
Kontrolą na miejscu z tytułu tego działania objęci są zarówno przekazujący, jak i przejmujący użytki rolne w okresie realizacji zobowiązania.


Zakres kontroli na miejscu w przypadku przekazującego gospodarstwo obejmuje:

 • identyfikację uprawnionego do renty oraz małżonka, jeśli renta przyznana została z dodatkiem na małżonka;
 • kontrolę użytków rolnych, jeśli uprawniony do renty pozostawił grunty na własne potrzeby;
 • kontrolę zwierząt, jeśli uprawniony do renty pozostawił na własne potrzeby żywy inwentarz;
 • kontrolę gospodarstwa pod względem prowadzenia przez beneficjenta działalności rolniczej;
 • kontrolę gospodarstwa pod względem prowadzenia przez beneficjenta działu specjalnego produkcji rolnej.

Zakres kontroli na miejscu w przypadku przejmującego gospodarstwo obejmuje:

 • kontrolę zobowiązania prowadzenia na przejętych użytkach rolnych działalności rolniczej przez okres co najmniej 5 lat od daty przejęcia.

Działanie 5 - Zalesienie gruntów rolnych
Zakres kontroli na miejscu w ramach działania obejmuje:

 • kontrolę posiadania przez producenta rolnego planu zalesienia oraz weryfikacja zapisów w nim zawartych poprzez porównanie ze stanem faktycznym w terenie i z deklaracją we wniosku;
 • ustalenie granic i pomiar powierzchni zalesienia;
 • stwierdzenie powierzchni grodzenia siatką, wykonania wykoszenia, cięć i zastosowania repelentów (jeżeli dotyczy);
 • kontrolę minimalnej szerokości zalesienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy zalesienie sąsiaduje z lasem;
 • kontrolę posiadania przez producenta rolnego dowodów zakupu sadzonek drzew iglastych i liściastych zgodnie z planem zalesienia;
 • kontrolę nieprzekroczenia o więcej niż 20% planowanego udziału w powierzchni zalesienia drzew gatunków iglastych;
 • kontrolę posiadania przez producenta rolnego dokumentacji potwierdzającej zakup repelentów wymaganych w planie zalesienia;
 • kontrolę korzystania z płatności wynikającej z utrudnień w wykonaniu zalesienia i pielęgnacji zalesienia (na stoku powyżej 12°).